Pärnu linnavalitsus võttis vastu viie korterelamu detailplaneeringu

Arhitektide joonised. Foto on illustreeriv.

FOTO: Internet

Pärnu linnavalitsus võttis vastu detailplaneeringu, millega kavandatakse Rääma linnaosas asuvate Oja, Niidu ja Rohu tänava ning Pikanõmme tee vahelisele 4,2hektarisele maa-alale viis korterelamut, sotsiaalmaja ja lasteaed.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada olemasolev reformimata riigimaa viieks korruselamumaa juhtfunktsiooniga krundiks, üheks üldmaa juhtfunktsiooniga krundiks, kuhu jääb Niidu oja ja selle kaldad, ja üheks ühiskondlike hoonete maa juhtfunktsiooniga krundiks, kuhu rajatakse lasteaed. Piirkonda kavandatakse ka haljasala, teatas linnavalitsus.

Ühele moodustatavale 2558ruutmeetrisele krundile on kavandatud kolme maapealse korrusega sotsiaalkortermaja, krundi täisehitus oleks 20 protsenti krundi pinnast. Teisele moodustatavale 2539 ruutmeetri suurusele krundile on kavandatud 508ruutmeetrise ehitusaluse pinnaga korterelamu ja 2584ruutmeetrisele krundile 517ruutmeetrise ehitusaluse pinna ja kolme maapealse korrusega korterelamu.

Detailplaneering teeb samuti ettepaneku 7047ruutmeetrisele krundile rajada kaks kolme maapealse korrusega korterelamut kokku suurima ehitusaluse pinnaga 1308 ruutmeetrit ja hoonete suurima kõrgusega 13 meetrit.

Oja tänava äärde moodustatavale 3863ruutmeetrisele krundile nähakse ette üks 773 ruutmeetri suuruse ehitusaluse pinna ja kolme maapealse korrusega korterelamu. Sellele krundile on planeeritud peale korterelamumaa sihtotstarbe krundi kasutamise kõrvalsihtotstarbeks kuni 25 protsendi mahus kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoonete maa.

Lasteaed on kavas rajada 6684ruutmeetrise pindalaga krundile, millele saab ehitada kaks hoonet kokku suurima ehitusaluse pinnaga 1337 ruutmeetrit ja hoonete suurima kõrgusega kaheksa meetrit.

Planeeringuala asub Pärnus Räämal ja on piiratud Oja ja Niidu tänava, Pikanõmme tee ja kavandatava Rohu tänava pikendusega. Planeeringuala koosseisu kuulub vaid üks hoonestatud 2122ruutmeetrine kinnistu aadressil Oja 126, kuhu on ehitatud viiekorruseline korterelamu. Ülejäänud ala on reformimata riigimaa, mis on hoonestamata ja heakorrastamata, võsastunud ja hõreda metsaga kaetud rohumaa.

Ühtlasi teeb detailplaneering üldplaneeringus fikseeritud maakasutuse juhtfunktsiooni muutmist täpsustava ettepaneku, kavandades juhtfunktsiooniks korruselamumaa senise väike- ja korruselamute maa asemel. Olemasolevate korruselamute vahele väikeelamumaa kruntide kavandamine ei tagaks linnavalitsuse hinnangul väikeelamute kasutajate ootusi privaatsuse suhtes ja tekiks varjatud konflikt.

Tagasi üles
Back