Keskkonnaamet ei näe võimalust lubada Sindi paisule hüdroenergiajaama

Sindi pais.

FOTO: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Keskkonnaamet ei näe võimalust lubada Pärnu jõel Sindi paisul hüdroenergia tootmist, kuna see ohustaks kalade rännet jõel, kuid ei pea paisu lammutamist ainsaks alternatiiviks.

Sindi paisu lammutamine ei ole ainus alternatiiv Pärnu jõe hoiu- ja kaitse-eesmärkide täitmisel, kuid hüdroenergia tootmine seab looduskeskkonna seisundi tagamise kahtluse alla. Sama tulemust on võimalik saavutada ka kalarambi ja kalapääsu samaaegse rajamisega jõe paremkaldale, teatas Sindi paisu keskkonnamõjusid hinnanud keskkonnaamet.

Aruandest ja sellele antud tagasisidest on võimalik selgelt järeldada, et hüdroenergia tootmine seab eelpool viidatud eesmärkide saavutamise kahtluse alla, mistõttu välistab keskkonnaamet keskkonnamõju hindamise aruande pinnalt sellise tegevuse lubamise.

„Aruandes esitatud argumendid on vastandlikud ega hajuta põhjendatud kahtlusi kavandatava tegevuse suhtes, mistõttu ei ole võimalik teistmoodi otsust teha,“ ütles keskkonnaameti peadirektori asetäitja keskkonnakasutuse alal Taimar Ala. "Praktiliselt ületamatust rändetakistusest tingitud ebasoodne olukord Pärnu jõel on juba liiga kaua kestnud. Otsuse eelnõu jõustumine loob eeldused tegevusteks, mis on vajalikud Pärnu jõe hea seisundi tagamiseks,“ lisas ta.

Mullu tegid kolm keskkonnaühendust keskkonnaministeeriumile ühispöördumise, millega soovitasid mitte anda ASile Raju luba Sindi paisule hüdroelektrijaama ehitada. Paisu omanik AS Raju taotles keskkonnaametilt vee-erikasutusluba, et saaks Sindi paisul hakata elektrienergiat tootma, taastada olemasolev mittetöötav kalatrepp ja lisaks rajada jõe paremkaldale veel uus looduslähedane kalapääs.

Tagasi üles