iDeal kampaania

Ornitoloogiaühing: Rail Baltic kahjustab loodusväärtusi

Rail Baltic

FOTO: www.railbaltic.info

Rail Balticu keskkonnamõjude hindamine on puudulik ja raudtee kahjustab olulisi loodusväärtusi, leidis Eesti ornitoloogiaühing (EOÜ) pärast Pärnumaa raudteekoridori maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) aruande viimaseid avalikustamise koosolekuid.

EOÜ on seisukohal, et Rail Balticu keskkonnamõjude hindamine on olnud puudulik, ei vasta seadustele ja valitud teekoridoris võivad tuntavalt kahjustada saada kõrge loodusväärtusega alad ja liigid. EOÜ hinnangul ei tohi praegusel kujul maakonnaplaneeringut kehtestada ega keskkonnamõjude hindamise aruannet heaks kiita.

Väljavalitud teekoridori planeeringu ega selle KSH aruande tulemustega ei saa EOÜ nõustuda, sest kaalutud on vaid loodusväärtusi ülemäära kahjustavaid ja suure negatiivse ökoloogilise mõjuga alternatiive, jättes hindamata keskkonnasõbralikumad variandid.

Samuti pole KSH aluseks olev loodusväärtuste uuring küllaldase ajalise ega ruumilise ulatusega, kasutatud ei ole taristuprojekti ökoloogilistele mõjudele vastavat uurimismetoodikat ega arvestatud mõjude prognoosiga.

EOÜ hinnangu põhjal pole mitmes eriti kõrge loodusväärtusega piirkonnas alternatiividele üldse mõeldud ja on jäetud isegi Euroopa Liidu tähtsusega Natura 2000 võrgustiku aladele avalduvad mõjud hindamata.

Vee ohustab teekoridor suurel määral loodusmaastikul rohevõrgustiku tuumaladel, kaitsealade, püsielupaikade ja Natura alade vahetus läheduses kaitstavate alade elustikku, sealhulgas eriti tundlikku metsalinnustikku ja käsitiivalisi, aga ka suurimetajaid.

Looduskeskkonna suhtes ebaõnnestunud teekoridori "loodusesse surumiseks" pakutakse EOÜ arvamuse kohaselt välja hulk ebaefektiivseid ja raskesti kontrollitava tulemuslikkusega leevendusmeetmeid, mis muudavad projekti palju kulukamaks, ent ei hoia ära loodusväärtuste kahjustamist.

EOÜ tutvus Rail Balticu Pärnu maakonnaplaneeringu, KSH aruandega ja selle alusel eelistatud teekoridori valiku põhjendustega ja esitas planeeringu korraldajale küsimusi ja ettepanekuid KSH kvaliteedi ja tulemuste kohta. Ühingu teatel lükkas Pärnu maavanem oma vastuskirjas tagasi kõik EOÜ ettepanekud raudtee looduskaitseliste mõjude vähendamise kohta, vastused olid sisutühjad ja mitmele küsimusele oli jäetud üldse vastamata.

Nüüd teeb ühing Pärnu maavanemale ettepaneku jätta planeering kehtestamata ja esitab keskkonnaministeeriumile ettepaneku mitte kooskõlastada vastavat KSH aruannet. Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele esineb Rail Balticu keskkonnamõjude hindamisel vastuolu õigusaktidega ja aruandes on puudulik teave.

Tagasi üles