Täismahus ⟩ Lugege, mida Pärnu Ühendab, Keskerakond ja EKRE koalitsioonileppesse kirja panid

Valimisliidu Pärnu Ühendab juht Romek Kosenkranius, Keskerakonna Pärnu piirkonna esimehe kohusetäitja Marko Šorin, Eesti Konservatiivse rahvaerakonna (EKRE) Pärnumaa ringkonna aseesimees Heldur Paulson ja Pärnu linnavolikogu Isamaa fraktsiooni liige Meelis Kukk kirjutasid linnakodaniku majas alla koalitsioonileppele.

Vastse koalitsiooni linnapeakandidaadi Romek Kosenkraniuse sõnutsi on leppe peaeesmärk Pärnu linna kolmanda silla ehitamine, millega loodetakse algust teha järgmise aasta alguses.

Koalitsioonilepingu järgi jääks linnapea koht valimisliidule Pärnu Ühendab. Abilinnapea kohtadest täidaksid kaks valimisliidu esindajad ja ühe tooli saaks nii Keskerakond kui EKRE.

Volikogu esimehe koht jääks loodavas võimuliidus Keskerakonnale, aseesimehe ametipostidest ühe saaks EKRE, teise opositsioon.

Volikogu alaliste komisjonide esimeeste kohtadest kuuluks haridus- ja kultuurikomisjoni ning majanduskomisjoni oma Keskerakonnale, Pärnu Ühendab saaks planeeringukomisjoni ja sotsiaalkomisjoni esimehe koha ning EKRE täidaks nii noortekogu kui piirkondliku arengu komisjoni esimehe tooli. Revisjonikomisjoni esimehe kohta pakutakse opositsioonile.

Valimisliidu liidrina jätkaks linnapeana Romek Kosenkranius ja abilinnapeana Rainer Aavik ning Andrei Korobeiniku volikokku naasmise järel Isamaa liige Meelis Kukk.

Keskerakonna abilinnapeana töötaks edasi Varje Tipp.

Seda, kellest saaks volikogu esimees, ei soostunud Šorin praegu avaldama.

EKREgi ei käinud veel oma abilinnapea ega volikogu aseesimehe kandidaati välja. Kuuldavasti tahab tuua EKRE abilinnapea väljastpoolt Pärnut.

“Täna võib välja öelda Siimo Lopsiku nime, kellest saab noortekogu komisjoni esimees,” ütles Paulson. “Kandidaadid ülejäänud kohtadele on meil olemas, nimedest saab rääkida esmaspäeval.”

Koalitsioonileppe allkirjastamisel olid kohal nii valimisliidu kui Keskerakonna ja EKRE volikogu liikmed ja Korobeinik, kes samuti dokumendile allkirja andsid.

Eesti Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja valimisliidu Pärnu Ühendab koalitsioonileping

Pärnus 5. märtsil 2020

Eesti Keskerakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja valimisliit Pärnu Ühendab on kokku leppinud soovis kanda ühiselt valitsusvastutust, lähtudes Pärnu keskuslinna, osavaldade ja kodanike huvidest.

Koalitsioonikokkuleppes on sõnastatud olulised põhimõtted omavalitsuse juhtimisest, majandusest ja arengust, ettevõtluse toetamisest, keskkonna väärtustamisest ja hoidmisest, kultuuri ja spordi mitmekesistamisest, elukestva õppe väärtustamisest ja linnakodanikku toetava teenuste arendusest.

Pärnu peab olema linn, kus luuakse oma pere ja kodu ning kuhu on oodatud tagasi kõik need, kes on siit lahkunud. Selleks panustame heaolu ja turvatunde kasvu, tagame avalike teenuste kättesaadavuse ja vähendame sotsiaalset ebavõrdsust. Otsuste langetamisel kaasame senisest tunduvalt enam Pärnu inimesi ning tugevdame otsedemokraatiat.

Peame tähtsaks konkurentsivõimelise ja ettevõtjasõbraliku majanduskeskkonna kujundamist ning astume samme liigse bürokraatia ja halduskoormuse vähendamiseks. Tunnustame Pärnut edasi viivaid tublisid ettevõtjaid ja töövõtjaid ning panustame majanduskasvu, mis parandab iga inimese käekäiku kõikjal, nii keskuslinnas kui osavaldades. Linnaruumi arendamisel lähtume keskkonnahoiu põhimõttest ja motiveerime elanikkonda rohkem keskkonnahoidlikult käituma. Oma tegevuses lähtume Pärnu arengusuundadest 2035.

Eesti Keskerakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja valimisliit Pärnu Ühendab leppisid kokku moodustada Pärnu linna juhtimiseks aastatel 2020–2021 koalitsioon, mis lähtub alljärgnevatest põhimõtetest ja eesmärkidest:

1. Linnakodanikku toetav ja avatud linnajuhtimine

1.1 Hoiame omavalitsuse, sh hallatavate asutuste ja ettevõtete juhtimise kaasava ja avatuna – kõigil peab olema võimalus tutvuda eri seisukohtadega ja avaldada arvamust. Peame oluliseks korruptsioonivaba ja läbipaistvat tegevust.

1.2 Pärnu on ühtne omavalitsus, mis koosneb linnast ja osavaldadest, ning meie eesmärk on kasvatada elanike arvu ja tõsta heaolu kogu omavalitsuse territooriumil. Arengu planeerimisel lähtume ühinemislepingust ning arengustrateegiatest.

1.3 Peame oluliseks otsedemokraatia põhimõtet. Oluliste otsuste vastuvõtmisel on kaasatud osavallakogud, asumiseltsid ja muud piirkondade esindajad (külakogukonnad, külavanemad jne).

1.4 Peame oluliseks keskuslinna ja osavaldade elanike elatustaseme tõusu ning toetame ettevõtluskeskkonda ja innovatsiooni. Atraktiivne elukeskkond muudab Pärnu terves regioonis mainekaks elukohaks.

1.5 Näeme maakondliku arengu planeerimisel Pärnut juhirollis.

1.6 Kiidame heaks Pärnut ümbritsevate omavalitsuste või nende osade liitumise initsiatiivi.

1.7 Seame eesmärgiks omavalitsuse tulubaasi jätkuva kasvatamise ja arengusuutlikkuse.

1.8 Esmaseks investeeringuks peame kolmanda silla rajamist Raba ja Pargi tänava suunal.

1.9 Toetame kodanikuühiskonna arengut ja soosime vabaühenduste tegevust. Soodustame sotsiaalse ettevõtluse arengut ja avalike teenuste delegeerimist.

1.10 Linna äriühingute ja sihtasutuste nõukogude esimehed valime avalikul konkursil ning omavalitsuse hallatavate haridusasutuste juhtide ametisse määramisel kaasame – võrdse kaaluga – õppeasutuse esindajad.

1.11 Soodustame avalike teenuste pakkumisel e-teenuste arengut ja vähendame bürokraatiat.

2. Ettevõtluse toetamine

2.1 Jätkame Loode-Pärnu ala ja teiste tööstuspiirkondade arendamist.

2.2 Suurendame ettevõtlustoetusi (konkurss “Ettevõtlik pärnakas”, noore spetsialisti toetus, ettevõtlustoetus) ning soodustame ettevõtete kasvu ja ekspordivõimekuse tõusu.

2.3 Aitame kaasa ambitsioonikate ettevõtete kasvule, soosime IT, tehnoloogia ja loomemajanduse arendamist. Toetame innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse ning kaugtöökeskuse arengut.

2.4 Laiendame noorte spetsialistide programmi. Ehitame valmis üürimaja ja toetame noortele peredele soodustingimustel elamumaa kasutusse andmist.

2.5 Toetame noortele ettevõtlikkuse ja ettevõtluse õpetamist.

2.6 Taotleme riigiametite toomist Pärnusse ja riigimaja ehitamist kesklinna.

2.7 Liinivõrgu arendamisel planeerime linnabussi liikumist töötajate vajadustest lähtuvalt.

2.8 Arendame linna välissuhteid, arvestades seejuures ekspordi tugevdamise ja investeeringute võimalusega.

3. Omavalitsuse arendamine

3.1 Esmaseks investeeringuks peame kolmanda silla rajamist Raba ja Pargi tänava suunal.

3.2 Peame oluliseks, et rajatav Rail Baltic läbiks Pärnut, valmistame ette Pärnu jaama ja juurdepääsude ehituse. Samuti peame oluliseks Rail Balticu projekti raames kaubajaama ja Pärnu arendamist tervikliku logistikasõlmena.

3.3 Toetame uueneva Pärnu lennujaama tegevust ja turundamist.

3.4 Toetame Tallinna–Pärnu-suunalise reisirongiliikluse taastamist kuni Rail Balticu valmimiseni.

3.5 Toetame Tallinna–Pärnu maantee väljaehitamist 2+2realisena.

3.6 Toetame maakonna võtmesektorite – metalli-, puidu-, tekstiili-, elektroonika- ja turismitööstuse arendamist ja turundust ning lisakompetentside toomist Pärnusse.

3.7 Toetame kiire interneti kättesaadavust.

3.8 Tagame ühissõidukiliikluse jätkusuutliku arengu ning soodustame innovaatiliste lahenduste kasutuselevõttu.

3.9 Muudame olemasolevat piletisüsteemi selliselt, et Pärnu linna üldhariduskoolide ja kutsekoolide kõigile kuni 19aastastele õpilastele oleks sõit tasuta.

3.10 Jätkame kaasava eelarve põhimõttel projektide rahastamist. Loome kaasava eelarve meetme noortele.

3.11 Toetame rohemajanduse arengut ning soodustame taastuvenergialahenduste kasutuselevõttu.

3.12 Kehtestame keskuslinna üldplaneeringu ning algatame tervet omavalitsust hõlmava üldplaneeringu.

3.13 Algatame valdkondlike arengukavade koostamise.

3.14 Algatame “Suvepealinn 25” tähistamise raames kuurordi arengukava koostamise.

4. Elukestva õppe väärtustamine

4.1 Rekonstrueerime Rääma põhikooli hooned ja Paikuse põhikooli avatud õppele üleviimiseks. Alustame Raeküla kooli energiatõhusamaks muutmist.

4.2 Alustame Pärnu Päikese kooli  hoonete ehitamist.

4.3 Avame tänapäevase lasteaia Raja tänaval.

4.4 Jätkame lasteaedade renoveerimise programmiga ning alustame Tralli, Kadri, Paikuse ja Liblika lasteaia kompleksse renoveerimise projektidega.

4.5 Tagame igale Pärnu lapsele lasteaiakoha. Toetame põhimõtet, et laps peab saama lasteaiakoha ja põhihariduse võimalikult kodu lähedal. Jätkame erakoolide ja -lasteaedade rahastamist.

4.6 Jätkame Tartu ülikooli Pärnu kolledži rahastamist uute erialade avamiseks, et seeläbi suurendada tudengite arvu, mitmekesistada õppeainete valikut – hariduse kvaliteeti.

4.7 Koostöös riigiga toetame Pärnus tõhusa ja tööturu vajadustele vastava kõrghariduse andmist. Teeme koostööd ettevõtete ja kutseõppeasutustega.

4.8 Avame Raja tänaval uue ujula, tagades täismahus kohustusliku ujumise algõppe korraldamise.

4.9 Väärtustame alushariduse ja huvikoolide õpetajate tööd, ühtlustame nende töötasu kogu omavalitsuse territooriumil ja suurendame seda. Tõstame alushariduse töötajate, tugispetsialistide ja raamatukogutöötajate palka.

4.10 Külmutame lapsevanemate makstava lasteaiatasu praegusel tasemel.

4.11 Maksame ranitsatoetust 100 eurot kõigile esimesse klassi minejatele ja vajaduspõhist koolialguse toetust 100 eurot aastas.

4.12 Toetame väärikate ülikooli ja mõttekoja Academia Pernaviensis tegevust.

4.13 Avame ja käivitame kesklinnas Pärnu HUUBi noortekeskuse ning toetame linnaosade ja osavaldade noortekeskusi.

4.14 Tagame kõigile Pärnu lastele vähemalt ühe huviringi soodustingimustel ja jätkame vajaduspõhise toetussüsteemi rakendamist.

4.15 Laiendame täiskasvanuhariduse võimalusi.

4.16 Toetame keelekümblusklasside arendamist eesti keele omandamiseks. Soodustame noorte õpetajate tulekut Pärnusse.

4.17 Töötame välja meetme praktika ajal uute õpetajate elukohaprobleemi lahendamiseks.

4.18 Toetame õuesõppeks võimaluste loomist ja soodustame üldhariduskoolide liitumist liikuma kutsuva kooli võrgustikuga. Toetame laste jalgrattaga liikumise harjumusi.

4.19 Kaasame ürituste tähistamisse koole ja peame koolides oluliseks rahvusliku kasvatuse tugevdamist.

4.20 Seame sisse tööpraktika juhendajate toetuste süsteemi.

4.21 Toetame koolides perekonnaõpetuse, eetika ja väärtuskasvatuse õpetamist.

4.22 Alustame haridusasutustes tervisliku toitumise programmiga.

5. Elukeskkond kui prioriteet

5.1 Planeerime eelarvesse rohkem raha kõnniteede ehitamiseks ja turvalisemaks muutmiseks ning ehitame ülekäigurajad ohutumaks.

5.2 Planeerime uusi kergliiklusteid ja pikendame neid osavaldadesse. Rajame jalgrattateede juurde rataste kinnituskohti ja parklaid. Rekonstrueerime Supeluse tänava kesklinna ja ranna ühendamiseks.

5.3 Suurendame tänavate ja teede hoolduse mahtu kogu omavalitsuse territooriumil ning pöörame rohkem tähelepanu sõiduteede kvaliteedi parandamisele. Algatame kevaditi suure liikluskoormusega tänavate pesemise. Tagame lumetõrje hajaasustuse alal kõigi kodumajapidamiste juurde.

5.4 Jätkame eraisikute kruusateede ning kruusateede mustkatte alla viimise programmi ja rekonstrueerime teid vastavalt arengukavale.

5.5 Jätkuvalt pakume linnaelanikele võimalust võtta tasuta liiva/graniitsõelmeid oma kinnistuga piirnevate kõnniteede libedustõrjeks.

5.6 Teeme Pärnu Kesklinna silla hooldusremondi 2020. aastal.

5.7 Jätkame hajaasustuse toetusprogrammi.

5.8 Parandame nii jalakäijate kui autode liiklusturvalisust Tammiste teel lõigul Niidu – Ehitajate tee. Rajame valgustuse kergliiklustee äärde Haapsalu maanteelt kuni Valgeranna tee ristmikuni.

5.9 Euroopa Liidu toel uuendame tänavavalgustust ja otsime võimalusi kogu omavalitsuse paremaks valgustamiseks. Panustame sellesse, et pimedal ajal oleks kogu omavalitsuses rohkem dekoratiivvalgustust.

5.10 Jätkame Pärnu rannaniitude korrastamist ja aktiivse rannaala pikendamist Pärnu keskrannast Audru poole. Toetame rannamängude areeni arendust.

5.11 Toetame jätkuvalt kinnisvara korrastavaid projekte (“Värvid linna!”, “Hoovid korda!“ ja restaureerimistoetus). Toetame nii rataste kui autode parkimiskohtade väljaehitamist korterelamute juures ning võimalusel soodustame nende väljaehitamist omavalitsuse maale.

5.12 Tagame Pärnus puhke- ja rohealade (pargid, Raeküla ja Valgeranna mets) säilimise ja arendamise. Uuendame omavalitsuse haljasalasid, rajame koerte jalutusväljaku, paigaldame linnaruumi lisaprügikaste ja pinke. Alustame puhke- ja spordiala laiendamist ning pargi rajamist Mai elamurajoonis kergliiklustee äärde.

5.13 Toetame Vana-Pärnusse spordi- ja lastepargi rajamist Põllu, Jakobi, Kesk ja Purje tänava vahelisele alale; Hirve ja Merimetsa tänava ristmiku juurde mänguväljaku ehitamist ja välijõusaalide rajamist linnaosadesse.

5.14 Rajame kaldteed Papiniidu silla juurde, Paikusele Reiu jõe äärde ja Audru jõe äärde paatide vettelaskmiseks. Toetame erainitsiatiivi jõekallaste aktiivsemaks kasutuselevõtmiseks.

5.15 Jätkame Pärnu linna sademevee arendamise strateegia tegevuskava elluviimist.

5.16 Hakkame aktiivsemalt juurutama elanikkonna jäätmete liigiti kogumise süsteemi ja rajame kogu omavalitsuse territooriumil jäätmejaamade võrgustiku. Alustame koostöös Pärnu linnale kuuluvate Paikre OÜ ja Pärnu Vesi ASiga jäätmete taaskasutusprojektide ettevalmistamist, kasutades selleks ELi vastavaid tõukefonde.

5.17 Toetame politsei videosüsteemi laiendamist, abipolitsei ja vabatahtliku merepääste tegevust.

5.18 Toetame raskeveokite parkimisala ehitust Tuule tänava äärde Pärnu linna territooriumil.

5.19 Autoliikluse vähendamiseks ranna rajoonis suvisel perioodil otsime lahendusi seal ühistranspordisüsteemi parandamisest. Soodustame suvise jõetranspordi arengut Pärnu jõel.

5.20 Ehitame koos teiste omavalitsustega Raba tänavale uue loomade varjupaiga.

5.21 Suurendame linnaeelarves rannaalade koristuseks ja hoolduseks vajaminevat raha.

6. Kultuuri ja spordi mitmekesisus

6.1 Jätkame traditsiooniliste ja populaarsete kultuuri- ning spordiürituste toetamist, suurendame proportsionaalselt nende rahastamist. Soodustame põnevate kultuuriürituste tulemist linna. Toetame hooajaväliseid kultuuri- ja spordisündmusi.

6.2 Kultuuriga tegelemise ja sportimise võimalused peavad olema kättesaadavad kogu omavalitsuse territooriumil. Jätkame linnaosakeskuste ja osavaldade küla- ja kultuuriseltside ning spordiklubide tegevuse toetamist ja suurendame nende rahastamist.

6.3 Jätkame omavalitsuse esindusvõistkondade toetamist.

6.4 Toetame ajalooliste sakraalhoonete kordategemist ja suurendame eelarvet omafinantseeringu tasumiseks.

6.5 Rahastame hästi toimivate Pärnu linna ja osavaldade muuseumide tegevust. Toetame Punase torni renoveerimist.

6.6 Toetame Pärnu kultuurilise mitmekesisuse kui rikkuse esiletoomiseks eri rahvuste kultuurikeskuste tegevust.

6.7 Toetame sõudekeskuste kordategemist jõe mõlemal kaldal.

6.8 Toetame Raba rulapargi ja Rääma väliujula edasiarendamist.

6.9 Säilitame Rannastaadioni juures jalgpalli muruväljaku ning rajame kergejõustiku harjutusväljaku ja parkla.

6.10 Otsime võimalusi rajada Paikusele Reiu jõe äärde vabaõhulava koos parkimisaladega.

6.11 Toetame Läänemere kunstisadama väljaarendamise initsiatiivi sihtasutuse kaudu, mille asutajad oleksid Pärnu linn, Eesti Vabariik ja uue kunsti muuseum võrdsetel alustel.

6.12 Ehitame Loode-Pärnusse jalgpallikeskuse (koos sisehalliga).

6.13 Tagame Reiu–Raeküla tervisespordirajal kunstlume tootmise võimekuse ja radade haldamise.

6.14 Alustame koostöös eraettevõtjaga kesklinna kunstihoone ehitust.

6.15 Alustame raekoja hoonekompleksi renoveerimist.

6.16 Ehitame Lastestaadioni juurde kunstjääga jääväljaku ja renoveerime olmehoone.

6.17 Aitame kaasa vibustaadioni valmimisele Tammistes.

7. Linnakodanikku toetav teenuste arendus

7.1 Nüüdisajastame ja korrastame sotsiaalhoolekandesüsteemi kogu uue omavalitsuse territooriumil, sh lihtsustame sotsiaaltoetuste taotlemist.

7.2 Jätkame laste sünnitoetuste maksmist summas 500 eurot.

7.3 Ehitame Tammiste hooldekodule kaks tänapäevast hoonet, millega loome 50 uuel tasemel teenuskohta.

7.4 Toetame erivajadustega inimestega tegelevaid ühendusi.

7.5 Avame õendus- ja hoolduskeskuse juures dementsete päevakeskuse.

7.6 Jätkame olemasolevate varjupaikade toetamist ning soosime uusi algatusi.

7.7 Arendame koostöös riigi- ja erasektoriga erihoolekandeteenuseid.

7.8 Vajaduspõhiste sotsiaalteenuste arendamiseks toetame ettevõtjaid ja kodanikuühendusi. Jätkame hooldus-, põetus- ja rehabilitatsioonikeskuste arendamist. Toetame kõiki uuemaid teenuseid koduhoolduses ning päevastes ja pansioni tüüpi eakatekodudes.

7.9 Tõstame ennaktempos hooldustöötajate ja kvalifitseeritud sotsiaaltöötajate palka.

7.10 Koostöös Pärnumaa ühistranspordikeskusega käivitame sotsiaaltransporditeenuse ja vaatame üle teenuste hinnad.

7.11 Tagame saunateenuse linnas.

7.12 Arendame välja isikukeskse erihoolekandeteenuse mudeli ja käivitame teenuse.

7.13 Otsime ööpäevaringse valveapteegi teenuse võimalusi.

7.14 Koostöös riigiga aitame luua tingimusi noorte perearstide Pärnusse tööle jäämiseks ning praksise avamiseks.

8. Pärnu – Eesti Vabariigi sünnilinn

8.1 Rekonstrueerime Leinapargi.

8.2 Arendame rahvuslike tähtpäevade tähistamisel koostööd Kaitseliiduga ja kaasame ürituste tähistamisse rohkem haridusasutusi ning peame oluliseks rahvusliku kasvatuse tugevdamist.

8.3 Koostöös Eesti sõjahaudade hoolde liiduga korrastame Garnisoni kalmistu.

9. “Suvepealinn 25”

9.1 Töötame välja ja viime ellu juubeliaastat kajastava kultuuriprogrammi kogu suvepealinna staatuse ajaks.

9.2 Muudame Supeluse tänava suveperioodil jalakäijate tänavaks lõigus Esplanaadi–Tammsaare.

Koalitsioonileppe lisa

Meie, allakirjutanud, moodustame Pärnu linnavolikogus koalitsiooni ja lepime kokku alljärgnevas:

1) volikogu esimehe ametikoha täidab Eesti Keskerakond;

2) volikogu aseesimehe kohti on kaks, neist ühe täidab Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, teise opositsiooni esindaja;

3) linnapea ametikoha täidab valimisliit Pärnu Ühendab;

4) linnavalitsuses on neli abilinnapea kohta ja need täidetakse järgmiselt: kaks kohta valimisliit Pärnu Ühendab, ühe koha saab Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja ühe Eesti Keskerakond.

Linnavolikogu seitse alatise komisjoni esimehe kohta jaotatakse järgmiselt:

1) haridus- ja kultuurikomisjon – Eesti Keskerakond;

2) majanduskomisjon – Eesti Keskerakond;

3) planeeringukomisjon – valimisliit Pärnu Ühendab;

4) sotsiaalkomisjon – valimisliit Pärnu Ühendab;

5) noortekogu komisjon – Eesti Konservatiivne Rahvaerakond;

6) piirkondliku arengu komisjon – Eesti Konservatiivne Rahvaerakond;

7) revisjonikomisjoni esimehe kohta pakume opositsioonile.

Tagasi üles
Back