Riik annab muinsuskaitsealased kohustused üle Pärnu linnale

Muinsuskaitsealune maja Pärnu Kuninga tänaval.

FOTO: Henn Soodla

Muinsuskaitseameti peadirektor Kalev Uustalu ja Pärnu linnavolikogu esimees Vahur Mäe allkirjastasid kahepoolse muinsuskaitselist koostööd toetava halduslepingu, millega amet annab linnale üle riiklikud muinsuskaitsealased kohustused. Leping hakkab kehtima 1. märtsist.

Lepingu järgi hakkab Pärnu linn vastutama kõikide kinnismälestiste, Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala ning kaitsevööndi säilimise ning kaitse korraldamise eest. Ainsa olulise teemana säilitab muinsuskaitseamet vastutuse arheoloogiamälestiste ja sellega seonduvate tegevuste eest.

"Delegeerida kohustused ja vastutus Pärnu linnale põhinevad nii pragmaatilistel kui usaldusel põhinevatel otsustel," ütles muinsuskaitseameti peadirektor Kalev Uustalu. "Pärnu linn on senise koostöö jooksul tõestanud oma hoolivust ja vastutustunnet võtta linnas muinsuskaitse all olevate hoonete ning teiste objektide säilitamise ning renoveerimise eest vastutus oma õlgadele. Seda olukorras, kus riigi toetus on olnud tagasihoidlik. Just kohaliku omavalitsuse ja kogukonna tahe säilitada kogu riigi seisukohalt olulist ajaloolist arhitektuurilist mälu on põhjus, miks riik võiks senisest enam usaldada kohalikule kogukonnale hoolitsemine oma territooriumil paiknevate muinsuskaitseliste kultuuriväärtuste eest."

Vastavalt lepingule on linna ülesandeks kanda kultuurimälestiste riiklikusse registrisse Pärnu linna haldusterritooriumil asuvate mälestiste, muinsuskaitseala ning nende kaitsevööndite kirjeldused, inspekteerimised, fotod, väljastatud load, projektdokumentatsiooni kooskõlastused ning kaitsekohustiste teatised; koostada ning väljastada kaitsekohustuse teatisi linna haldusterritooriumil asuvate mälestiste kohta; vaadata läbi taotlused ja kooskõlastada mälestiste ja muinsuskaitsealal ning nende kaitsevööndites paiknevate ehitiste projektdokumentatsioon; anda muinsuskaitseseadusest tulenevalt lubasid tegevusteks linna haldusterritooriumil.

"Lepinguliste tegevuste loetelu on päris pikk. Tunnen heameelt, et muinsuskaitseamet usaldab linna ja meie vastava ala eksperte sellealase tegevuste eest vastutama," sõnas Pärnu linnavolikogu esimees Vahur Mäe.

Haldusleping jõustub 1. märtsil ja on tähtajatu. Vastavalt lepingule esitab Pärnu linnavalitsus aruande riigieelarveliste vahendite kasutamise kohta kuu aja jooksul pärast eelarveaasta lõppu.

Varem on muinsuskaitseamet sõlminud halduslepingu Tallinna, Tartu, Haapsalu ja Narva linnaga.

Tagasi üles