Kuninga kooli esindus käis Hispaania partnerkoolis õppimas

9.–13. septembril osalesid kooli direktor Urve Krause, õppejuhataja Liina Õmblus ning projektijuht ja prantsuse keele õpetaja Liis Raal-Virks Hispaanias Madridi lähistel Erasmus+ projekti “Four Cs for the 21st Century – Curiosity, Cooperation, Communication and Creativity” raames kolmandal rahvusvahelisel projektikohtumisel, mida võõrustas kohalik kool Internacional Eurovillas Colegio Concertado Bilingüe.

Tegu on eraalgatuse toel loodud kooliga, mis saab riiklikku toetust. Koolis õpib 650 õpilast vanuses 3–16 aastat ja töötab 50 õpetajat. Lähiaastatel plaanitakse koolis avada gümnaasiumiosa.

Kuninga kooli esindusele oli kõige põnevam näha kakskeelse õppe korraldust koolis. Inglise keele õpe algab seal juba kolmeaastastel, alustatakse muusika- ja kunstitundidega, kus tehakse eakohaseid õppeülesandeid, kuid kõik töökorraldused antakse vaid inglise keeles. Meie mõistes kolmandast kooliastmest alates antakse ingliskeelseid loodusõpetuse ja ajalootunde, kus viiest nädalatunnist kolmes viibib abiõpetaja, kes aitab kaasa ingliskeelsete sõnade mõistmisele.

Kooli eesmärk on kasvatada õpilasi, kes valdaksid mitut võõrkeelt, oleksid akadeemiliselt kompetentsed, näeksid seoseid koolis õpitu ja elu vahel, oskaksid teha koostööd ja kasutada digivahendeid, armastaksid sportlikku eluviisi ning oleksid head suhtlejad, iseseisvad ja loomingulised.

Kooli kontseptsioon ja visioon ühtib hästi Erasmus+ projektiga, mille eesmärk on arendada õpilaste suhtlus- ja koostööoskust, loomingulisust ja uudishimu. Mitmekülgsete projektiülesannetega soovitakse suurendada õpilaste läbilöögivõimet tööturul, arendades neis oskusi ja pädevusi, mida 21. sajandil läheb vaja.

Sellel õppeaastal loovad Itaalia, Eesti, Hispaania, Saksa ja Hollandi õpilased koostööna infovoldikud nõuannetega unistuste töö leidmiseks, sisenemiseks Euroopa tööturule ja õpingute tegemiseks mõnes välisriigis. Samuti luuakse kollaažid õpilasfirmade kontorite ideaalsest sisekujundusest õpilaste endi silme läbi. Veel korraldatakse avalikku esinemisoskust ja väitlust õpetavaid töötube.

Tagasi üles