Uus jäätmekava keskendub prügi sortimisele ja taaskasutusele

Merle Rallmann
, veebitoimetaja
Copy
Volikogus vastuvõetud jäätmekava üks eesmärke on jäätmete kogumist ja taaskasutust edendada.
Volikogus vastuvõetud jäätmekava üks eesmärke on jäätmete kogumist ja taaskasutust edendada. Foto: Tiina Kõrtsini

Pärnu linnavolikogu võttis vastu linna jäätmekava aastateks 2019–2023, mille alusel arendatakse üheks omavalitsuseks liitunud Pärnu linna ning Paikuse, Audru ja Tõstamaa osavalla jäätmehooldust.

Kava eesmärgid on vähendada jäätmete teket ja nende ohtlikkust, edendada kogumist ja taaskasutust ning kahandada neist tulenevaid keskkonnariske, tõhustada seiret ja järelevalvet.

Sihtide saavutamiseks on näiteks seatud ülesanne tutvustada sortimise vajalikkust, korraldada keskkonnateadlikkuse kampaaniaid ja edendada kasutuskõlblike riiete kogumist. Samuti rajada uued ohtlike jäätmete kogumispunktid Pärnu linna ja jäätmejaam Audru alevikku.

Eramutes propageeritakse kompostimist, osavaldades laiendatakse korraldatud prügiveoga paberi ja kartongijäätmete kogumist. Tõhustatakse ehitus- ja lammutusjäätmete sortimise järelevalvet ning jätkatakse ohtlike jäätmete ja elektri- ja elektroonikajäätmete kogumisringide korraldamist.

Avalikustamise ajal tehti ettepanek soodustada korterelamutes biolaguneva prügi hävitamiseks köögihuntide kasutamist ja transportida neid olemasolevat kanalisatsioonitorustikku pidi. Ettepanek ei leidnud toetust, sest köögihuntide laialdane kasutamine eeldaks kanalisatsioonisüsteemi ja reoveepuhasti põhjalikku ümberehitamist. Biojäätmete purustamine ja reoveepuhastusse suunamine tooks kaasa lämmastiku, fosfori ja muude toitainete hulga suurenemise, millega Eesti reoveepuhastite puhul ei ole arvestatud.

Tagasi üles