E, 30.01.2023

Peaministri 17. märtsi 2020. a korralduse nr 38 „Eriolukorra tööde juhtide määramine korralduste täitmise koordineerimiseks ja SMS-ohuteavituse korraldamiseks” muutmine   

Jüri Ratas
, peaminister
Peaministri 17. märtsi 2020. a korralduse nr 38 „Eriolukorra tööde juhtide määramine korralduste täitmise koordineerimiseks ja SMS-ohuteavituse korraldamiseks” muutmine   
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments

Hädaolukorra seaduse § 25 lõike 2 alusel ja tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil” kehtestatud eriolukorrast täiendada peaministri 17. märtsi 2020. a korraldust nr 38 „Eriolukorra tööde juhtide määramine korralduste täitmise koordineerimiseks ja SMS-ohuteavituse korraldamiseks”, millega peaminister eriolukorra juhina määras eriolukorra tööde juhid, punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51. Hädaolukorra seaduse § 25 lõike 2 alusel määrata eriolukorra tööde juhiks riigihalduse minister, kes koordineerib desinfitseerimisvahendite ja isikukaitsevahendite tagamist tervishoiusüsteemi ja sotsiaalhoolekandesüsteemi välistele asutustele ja isikutele.”

Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Korraldus jõustub selle allakirjutamisel. 

Korraldust saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada, esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest. 

Jüri Ratas, eriolukorra juht

Märksõnad
Tagasi üles