E, 30.01.2023

Valitsuse 13. märtsi 2020. a korralduse nr 77 “Eriolukorra meetmete rakendamine” muutmine 

Jüri Ratas
, Eriolukorra juht
Valitsuse 13. märtsi 2020. a korralduse nr 77 “Eriolukorra meetmete rakendamine” muutmine 
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Jüri Ratas
Jüri Ratas Foto: Madis Veltman

Tulenevalt valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 “Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil” kehtestatud eriolukorrast ja hädaolukorra seaduse § 31 lõike 1 alusel valitsus otsustab:

1. Täiendada valitsuse 13. märtsi 2020. a korraldust nr 77 punktidega 3¹ ja 3² järgmises sõnastuses:

“3¹. Punktis 3 sätestatud piirang ei kehti õues toimuvate spordi- ja liikumisürituste kohta, kui osalejaid on rühmas maksimaalselt kümme ja järgitakse peaministri 24. märtsi 2020. a korralduse nr 45 punktis 1 sätestatud liikumisvabaduse piiranguid ning spordi- ja liikumisürituse korraldaja on taganud desinfitseerimisvahendite olemasolu.

3². Punktis 3 sätestatud piirang ei kehti vabaõhumuuseumide ja muuseumide õuealal olevate eksponaatide külastamise kohta, kui külastajaid on rühmas maksimaalselt kümme ja järgitakse peaministri 24. märtsi 2020. a korralduse nr 45 punktis 1 sätestatud liikumisvabaduse piiranguid, teenuse osutaja on taganud desinfitseerimisvahendite olemasolu ning eksponaatidesse ei siseneta.”

2. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

3. Korraldus jõustub 2. mail 2020. a.

Praeguse korraldusega leevendatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud meetmeid. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse valitsuse veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada liikumisvabaduse piirangut järgima ning ära hoida viiruse levikut, võib määrata korduvalt.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Jüri Ratas, peaminister

Märksõnad
Tagasi üles