E, 30.01.2023

Peaministri 16. märtsi 2020. a korralduse nr 32 “Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist” muutmine

Jüri Ratas
, Eriolukorra juht
Peaministri 16. märtsi 2020. a korralduse nr 32 “Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist” muutmine
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments

Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 3 alusel ja tulenevalt valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 “Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil” kehtestatud eriolukorrast: 

1. Muuta peaministri 16. märtsi 2020. a korraldust nr 32 “Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist” järgmiselt:

1) sõnastada korralduse punkti 3 alapunkt 62 järgmiselt:

62. Isikud, kellel on seaduslik alus Läti Vabariigis või Leedu Vabariigis viibida ning kes saabuvad Eestisse vahetult Läti Vabariigist või Leedu Vabariigist;”;

2) sõnastada korralduse punkt 31 järgmiselt:

31. Punktis 1 nimetatud piirang ei kehti järgmiste Soome Vabariigist Eestisse siseneda lubatud haiguse tunnusteta isikute kohta:

1) isiku Eestisse saabumise eesmärk on töötamine või muude lepinguliste kohustuste täitmine;

2) isik, kes õpib Eestis registreeritud õppeasutuses;

3) isik saabub Eestisse vältimatul perekondlikul põhjusel, eelkõige lähisugulasega kohtumine, matused, pulmad ja haigusjuhtumid.”.

3) täiendada korraldust punktiga 32 järgmiselt:

“32. Korralduse punkti 3 alapunktis 8 ja punktis 31 nimetatud isikutele tehakse 14.-19. maini Soome Vabariigi ja Eesti Vabariigi vahel sõitvatel laevadel COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse vabatahtlik test.”.

2. Korralduse punkti 1 alapunkt 1 jõustub 15. mail 2020. a ja korralduse punkti 1 alapunktid 2 ja 3 jõustuvad 14. mail 2020. a. Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel ja nõuete täitmiseks rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada liikumisvabaduse piirangut järgima ning ära hoida viiruse levikut, võib määrata korduvalt. Sunniraha ei ole karistus.

Korralduse põhjendused ja kaalutlused on esitatud seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Jüri Ratas, eriolukorra juht

Märksõnad
Tagasi üles