Kohus peatas kogukonna vastuseisu tõttu rannikumetsa raie

Lauri Mutso
Copy
Kõigil eraldistel raieteatise kehtivust ei peatatud ning nendel käib töö edasi.
Kõigil eraldistel raieteatise kehtivust ei peatatud ning nendel käib töö edasi. Foto: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Tallinna halduskohus rahuldas Ikla-Häädemeeste luitemetsa kaitseks välja astunud kogukonna taotluse kohaldada esialgset õiguskaitset osaliselt ja peatas kõigi novembris väljastatud metsateatiste kehtivuse. Seega ei tohi riigimetsa majandamise keskus (RMK) raietöid nende haldusaktide alusel teha.

MTÜ Rannamänniku Kaitseks esindaja Kadri Kallaste teatel tulid vaidlusalustes luitemetsades alanud raietööd valdavale osale kogukonnast üllatusena, kuna raiele eelnenud teavituskoosolekute info jõudis vähesete inimesteni. Kogukond soovib metsateadlaste seisukohtadele tuginedes, et rannaäärsed vanad männikud võetaks kaitse alla, kuna need on inimmõju suhtes väga tundlikud ja mets taastub seal väga pikkamisi.

Kuigi kohus peatas osadel eraldistel raieteatiste kehtivuse, jätkuvad raietööd nendel eraldistel, kus teatised jäid kehtima.
Kuigi kohus peatas osadel eraldistel raieteatiste kehtivuse, jätkuvad raietööd nendel eraldistel, kus teatised jäid kehtima. Foto: Urmas Luik/Parnu Postimees

Kogukonna liige vandeadvokaat Tarmo Pilv selgitab, et kogukonna kohustuslik teavitamine raietööde suhtes ja kaasamine jäi olematuks. Riigikohtu hiljutisele otsusele tuginedes on keskkonnaameti väljastatud raieloadki õigustühised, kuna need ei vasta haldusaktile kehtestatud nõuetele. „Paraku jätkab keskkonnaamet samasuguste haldusaktide väljastamist ja RMK jätkab kõikjal Eestis nende alusel oma tegevust,” ütleb Pilv ja lisab: „Kurb on see, et ei keskkonnaamet ega RMK ise võta midagi ette, et sellistele olukordadele kogukondlikku ja keskkonnasäästlikku lahendust leida, vaid sedalaadi initsiatiiv tuleb alati kogukonnalt.”

Eilse halduskohtu määrusega on suur osa RMK tegevuse aluseks olevatest metsateatistest peatatud, paraku on RMK jõudnud kavandatud 25 hektarist maha võtta üle kuue hektari väärtuslikku luitemetsa.

Osadel eraldistel on vana Ikla maantee ääres juba raied lõpetatud. Kevadel koristatakse ka oksarisu.
Osadel eraldistel on vana Ikla maantee ääres juba raied lõpetatud. Kevadel koristatakse ka oksarisu. Foto: Urmas Luik/Parnu Postimees

RMK Pärnumaa metskonna ülem Heiki Ärm kinnitas, et osa raieteatiste kehtivus on peatatud. „Kohus tegeleb asjaolude selgitamise ja vaagimisega,” lausus Ärm. „Eesti on demokraatlik riik ja kõigil on õigus oma arvamust avaldada. Meie kindlasti täidame seadusi ja õigust mõistab kohus.” Ärmi sõnutsi käisid raiutud eraldisi nädala alguses üle vaatamas keskkonnainspektsiooni töötajadki, kes kontrollisid raie tehnilistest normatiividest kinnipidamist. „Nende hinnangul oli kõik normatiivide piirides, isegi rohkem, kui on ette nähtud,” väitis metsaülem. Lisades, et kõiki eraldisi hinnati ükshaaval ja normatiivide rikkumist ei täheldatud kusagil. „Ehk möödunudnädalane väide, et hävitatakse looduskaitselisi objekte, ei pea paika.”

Romantilise rannatee ääres käiva raie vastu alustasid kohalikud võitlust juba paar nädalat tagasi.
Romantilise rannatee ääres käiva raie vastu alustasid kohalikud võitlust juba paar nädalat tagasi. Foto: Urmas Luik/Parnu Postimees

Kallaste teatel on kogukond kodanikualgatuse korras asunud võitlusse kohaliku omavalitsuse ja RMKga, et raietööd praegusel viisil täielikult lõpetada. Kogukonna ettepanek on analüüsida sealse piirkonna metsahoolduskava teaduslikult ja erapooletult, enne kui asuda edasist tegevust plaanima ja jätkama.

Raied toimuvad väiksemas mahus ja kaitsealad ohus ei ole

Pärnu jõe ümarlaud Tori vanas vallamajas. Toomas Õmblus, keskkonnainspektsiooni Pärnumaa büroo juhataja
Pärnu jõe ümarlaud Tori vanas vallamajas. Toomas Õmblus, keskkonnainspektsiooni Pärnumaa büroo juhataja Foto: Lilli Tölp

Toomas Õmblus, keskkonnainspektsiooni Pärnumaa büroo juhataja

Keskkonnainspektsioon käis raieid kontrollimas. Kontrolli ajaks oli raiet tehtud 8,5 hektaril. Raiutud metsaeraldistel on kasvava puistu täius vahemikus 32 kuni 40 protsenti. Metsa majandamise eeskirja kohaselt ei tohi täiust viia väiksemaks 30 protsendist.

Kontrollitud metsaeraldistel on kasvama jäetud männid ja raieala ei ole raiutud lagedaks. Rikkumisi kontrolli ajal ei tuvastatud.

Elanike kartus on, et raiutakse liiga palju ja kaitsealad hävinevad. Pärast asjaoludega tutvumist saame öelda, et raied toimuvad kirjeldatust väiksemas mahus ja kaitsealad ei ole ohus.

Kõnealuse vana Ikla-Rannametsa maantee ääres on tõepoolest mõned kaitsealad ja hoiualad, kuid raie kavandamisel on nende paiknemisega arvestatud. Kaitsealadele ei ole raieid planeeritud.

Raiealale jäävad mõned keskkonnaregistrisse kantud kaitstava liigi elupaigad. Need elupaigad ei ole kaitse all, kuid neil kehtib kaitsealuse liigi isendi kaitse, millest lähtuvalt on seatud raietele tingimused. Üheks tingimuseks on raieaeg, mis peab jääma vahemikku sügisest kevadeni. Raie toimub lubatud ajal.

Keskkonnaamet raieloa väljaandjana on arvesse võtnud seadusest tulenevaid nõudeid. Kui raieteks on olemas raiet lubavad metsateatised ja raie tegemisel peetakse kinni etteantud tingimustest, ei saa keskkonnainspektsioon raiet peatada. Juhul kui tekib kahtlus, et raie tegemisel ei peeta nõuetest kinni, kontrollime ja sekkume.

Oleme teadlikud, et osa metsateatiste kehtivus on peatatud, aga kehtivate metsateatiste alusel on raietööd lubatud. Loomulikult peab RMK jätkuvatel raietöödel järgima metsaseaduse nõudeid ja metsateatistel märgitud tingimusi.

Tagasi üles