N, 8.12.2022

TÄISMAHUS ⟩ Lugege, mis läks kirja Pärnu koalitsioonileppesse

Pärnu Postimees
Lugege, mis läks kirja Pärnu koalitsioonileppesse
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 1
Valimisliit Pärnu Ühendab, Reformierakond ja Keskerakond allkirjastasid täna südapäeval Pärnu raekojas koalitsioonilepingu.
Valimisliit Pärnu Ühendab, Reformierakond ja Keskerakond allkirjastasid täna südapäeval Pärnu raekojas koalitsioonilepingu. Foto: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Täna südapäeval allkirjastasid valimisliit Pärnu Ühendab, Reformierakond ja Keskerakond järgmiseks neljaks aastaks koalitsioonilepingu.

Pärnu Postimees avaldab alljärgnevalt koalitsioonileppe täies mahus.

Valimisliit Pärnu Ühendab, Eesti Reformierakond ja Eesti Keskerakond leppisid kokku moodustada Pärnu linna juhtimiseks aastateks 2021–2025 koalitsioon, mis lähtub alljärgnevatest põhimõtetest ja eesmärkidest.

Omavalitsuse juhtimise põhimõtted

 • Lähtudes linna terviklikkusest ning linnaosade ja osavaldade vajadustest, juhime linna ausalt, kaasavalt ja läbipaistvalt.
 • Esindamaks senisest enam osavaldade elanike huve, muudame linnavalitsuse struktuuri selliselt, et osavallakeskuste juhid muutuvad linnavalitsuse hääleõiguslikeks liikmeteks.
 • Korrastame linnavalitsuse tööprotsesse, muuhulgas lühendame päringutele vastamise tähtaega kuni 21 päevale.
 • Suurendame kaasava eelarve mahtu, rakendame kaasava eelarve igale osavallale ja noortele.
 • Edendame Pärnumaa arenduskeskuse kaudu koostööd maakonna omavalitsustega ja tugevdame Pärnu juhtrolli maakondlikes koostööprojektides.
 • Seame eesmärgiks linna elanike arvu ja tulubaasi jätkuva kasvatamise, investeerime järgmisel neljal aastal Pärnusse kuni sada miljonit eurot.
 • Toetame kodanikuühiskonna arengut mittetulundusühenduste kaasamise kaudu otsustusprotsessidesse, toetame kogukondade initsiatiivi ja jätkame volikogu esimehe juures kodanikuühenduste ümarlaua kogunemise traditsiooni.
 • Jätkame põhimõttega valida linnale kuuluvate äriühingute ja sihtasutuste nõukogude esimehed avaliku konkursi kaudu.
 • Seame volikogus sisse nimelise elektroonilise hääletussüsteemi.

Omavalitsuse areng

 • Koalitsiooni suurim eesmärk ja väljakutse on Raba–Pargi silla ja sellega külgneva taristu rajamine. Peame vältimatuks riigipoolset kaasrahastust vähemalt 16,7 miljonit eurot.
 • Seisame riigi tasandil jõuliselt Pärnu jaoks oluliste projektide, nagu Rail Balticu, Via Baltica ja lennujaama arendamise eest.
 • Peame vajalikuks Rail Balticu raudtee Pärnu–Tallinna lõigu valmimist esialgselt kavandatud tähtajaks aastaks 2026.
 • Seoses Rail Balticuga algatame Pärnu logistikakeskuse detailplaneeringu, rekonstrueerime Suur-Jõe liikluskoridori koos kergliiklusteega. Koostöös riigiga rajame juurdepääsuteed tulevase reisiterminali juurde Lao ja Pae tänava kaudu ning ühenduse lennujaama, sadama ja raudtee kaubasõlme vahel.
 • Peame vajalikuks tõsta Via Baltica 2+2-realise maantee ehitustempot, sealhulgas alustada Libatse–Nurme 21,6kilomeetrise lõigu ehitamisega hiljemalt 2023. aasta alguseks.
 • Kehtestame ühinenud omavalitsuse üldplaneeringu.
 • Seisame ettevõtluse, sh IT-valdkonna ja turismi jätkusuutliku arendamise eest Pärnus ja maakonnas.
 • Koostöös riigiga jätkame lennujaama väljaehitamist, teeme jõupingutusi sealse taristu aktiivseks kasutuselevõtuks ja rahvusvaheliste lendude avamiseks.
 • Peame oluliseks linna arendamist ristlus- ja reisisadamana.
 • Toetame nõudluspõhist ühistranspordiliikluse arendamist, võrdsustame piletihinnad kohalikele ja külalistele, jätkame osavaldades bussipeatuste korrastamist.
 • Alustame eksperimendi korras isesõitvate bussidega rannarajoonis.

Linnaruum

 • Rekonstrueerime Munamäe pargi, rajame sinna betoonrulapargi. Jätkame piirkonna arendamist puhke- ja mängualaks, sidudes selle tervikuks vast valminud jääväljakuga.
 • Suurendame “Hoovid korda” projekti eelarvet. Uuendame “Värvid linna” projekti sisu, arvestades muuhulgas tänavakunsti žanriga.
 • Laiendame “Hoovid korda” programmi, et toetada olemasolevate spordi- ja mänguplatside kordategemist, hoogustame seeläbi hoovisporti. Peame vajalikuks, et õppeasutuste spordiplatsid oleksid koolivälisel ajal avalikus kasutuses.
 • Jätkame keskrannas puhketaristu arendamist: võtame aktiivsesse kasutusse rannamängude areeni ja sellest muuli poole jääva ala. Toetame Pärnu linna rannaalade rekreatiivsetel eesmärkidel kasutuselevõtmist, sealhulgas jätkame avalikele randadele valgustatud juurdepääsuteede ja muu taristu rajamist.
 • Vähendame kesklinnas liikluskoormust, säilitades seal siiski võimaluse autoga liigelda.
 • Jätkame keskuslinnas ja osavaldades kergliiklusteede ehitamist.
 • Viime lõpuni rannapromenaadi rekonstrueerimise Kuuse tänavast rannaseeneni.
 • Jätkame suviti autovabade tänavate projekti, sealhulgas muudame Supeluse tänava atraktiivseks jalakäijate alaks.
 • Jätkame Reiu jõe suudmeala arendamist aktiivse puhkuse veetmise alaks, rajame Paikuse kiviaja külla kallasraja ja paadilautrid.
 • Energiasäästu saavutamiseks jätkame linna tänavavalgustuse rekonstrueerimist.
 • Koostame teehoiu kava ja jätkame kõnniteede, tänavate ja teede süsteemset renoveerimist ning ülekäiguradade liiklusohutuse parandamist, sealhulgas paigaldame vöötradadele vilkuvaid ohutussüsteeme.
 • Tõstame kergliiklejate, jalakäijate ja erivajadustega inimeste ohutust linnaruumis liikumiseks, koostöös ettevõtjatega edendame kergliikurite kasutamise kultuuri. Koostame vastava ohutu liikumise strateegia, ehitame rattaparklaid/rattamaju ja iseteeninduse põhimõttel toimivaid rattaremondipunkte.
 • Rajame Audrusse ja Tõstamaale keskväljaku.
 • Rajame Pärnu jõe äärde kuni kaks parkimisvõimalusega slippi.
 • Jätkame koerte mänguväljakute rajamist ja kaasrahastame lemmikloomade varjupaiga rekonstrueerimist.
 • Rajame lemmikloomade kalmistu.
 • Rajame linnaruumi uusi tualette.
 • Koostöös kohalike elanikega rajame Mai elamurajooni uue pargi.
 • Laiendame linnaosades välitingimustes vaba aja veetmise ja sportimise võimalusi. Jätkame parkidesse ja linnaruumi valgusinstallatsioonide, kunstiliste väikevormide ja skulptuuride loomist.
 • Peame oluliseks kõikide linnaosade ja osavaldade ruumilist arendust vastavalt üldplaneeringule. Korrastame jõekaldaid ja rannaalasid eesmärgiga suurendada nende alade atraktiivsust elanikele ja puhkajatele.
 • Koostöös Eesti Sõjahaudade Hoolde Liiduga viime lõpuni Pärnus Alevi kalmistul asuva Vabadussõjas hukkunute matmispaiga ja mälestusmärgi ümbruse rekonstrueerimise.

Ettevõtlus ja majandus

 • Jätkame projekti “Ettevõtlik Pärnakas” raames arendustalgute korraldamist ja uuendame alustavate ettevõtete tugisüsteemi.
 • Toetame ettevõtjaid spetsialistide Pärnusse toomisel ja idufirmasid kontorite kolimisel Pärnusse.
 • Peame oluliseks kaugtöö tegemise võimaluste avardamist, ettevõtjate ja vabakutseliste võrgustumist.
 • Toetame koostöökeskuste, nagu Fowardspace, Pärnu noorte innovatsioonikeskus HUUB jt, laiendamist ja koostöökeskuste rajamist osavaldadesse.
 • Toetame Pärnumaa ettevõtlusinkubaatori tegevust.
 • Toetame ettevõtjaid ja tööstusparke taristu arendamise kaudu: korrastame teid-tänavaid, rajame valgustust, sealhulgas osavaldades. Teeme koostööd Pärnumaa tööstusparkidega piirkonna konkurentsivõime tõstmiseks.
 • Oleme maakonna turismiturunduse eestvedajaks. Peame tähtsaks linna esindatust olulistes sihtkohtades turismialastel välismessidel. Sesoonsuse vähendamiseks arendame linna aastaringse turismisihtkohana, selleks korraldame turunduskampaaniaid ja soosime turismivaldkonna asjaosaliste võrgustamist.
 • Arendame Pärnut rahvusvahelise konverentsiturismi sihtkohaks.
 • Teeme aktiivset turundustööd investoritele ettevõtluskeskkonna võimaluste tutvustamiseks, konkurentsivõime suurendamiseks ja nähtavuse parandamiseks Eestis ja naaberriikides.
 • Toetame ettevõtluse projekte, mis ühendavad ja loovad parema sidususe osavaldade ja keskuslinna vahel.
 • Toetame Euroopa Liidu roheleppe vahenditest maapiirkonnas ettevõtlust, kohaliku tooraine väärindamist ja kasutamist.
 • Otsime võimalusi anda Pärnusse kolivatele inimestele soodustingimustel maad oma kodu ehitamiseks.
 • Oleme turismibusside ja karavanide parkimisalade arendamiseks valmis ettevõtjatele soodustingimustel hoonestusõigust pakkuma.

Keskkond

 • Koostöös Pärnu Vesi ASiga ehitame välja Valgerannas kanalisatsiooni, lahendame Tõstamaal vee kvaliteedi probleemi, korrastame sademeveetorustikke linnaosades ja valmistame ette heitvee puhastusjaama rekonstrueerimise, et lahendada ebameeldiva lõhna probleem Vana-Pärnus. Rajame keskkonnasõbralikke sademeveesüsteeme, rekonstrueerime vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustikke, sealhulgas ehitame välja Muti ja Põldeotsa küla ühiskanalisatsiooni ning Paide mnt ja Lodja tee ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni.
 • Koostöös Paikre OÜga arendame välja jäätmete kogumispunktide võrgustiku, töötame välja jäätmete liigiti kogumise ja sorteerimise süsteemi, aitame kaasa elanike ja külaliste teadlikkuse tõstmisele võtta omaks jäätmete liigiti sorteerimine. Partnerluses riigiga täidame jäätmete ringlusse võtmise kohustused.
 • Loome aia- ja haljastusjäätmete kompostimise alad osavaldades ja kogumiskohad Pärnu keskuslinnas.
 • Jätkame suplusrandade vee kvaliteedi uuringuid ja rakendame vajalikud meetmed eesmärgiga tuua Pärnu randa tagasi sinilipp.
 • Koostame Pärnu linna energia- ja kliimakava “Kliimaneutraalne Pärnu 2040” ning liitume Rohetiigri programmiga.
 • Näeme Pärnu elukeskkonda loodus- ja liigirikkana. Kanname hoolt, et loodusrikkused, vääriselupaigad, väärtuslikud maastikud ja põllumaad oleksid inventeeritud ja kaitstud.
 • Koostöös Tori vallaga rajame ligipääsud Rääma raba matkaradadele.
 • Toetame planeeringute menetlemisel ettevõtetes ja kodumajapidamistes päikesepaneelide jm taastuvenergialahenduste kasutuselevõttu.
 • Jätkame osavaldades hajaasustusprogrammiga eesmärgiga lahendada majapidamiste vee- ja kanalisatsiooniprobleeme. Jätkame osavaldades teede renoveerimise toetusprogrammiga.
 • Tagame linnaeelarvest osavaldade alalise elanikkonnaga hajaasustuspiirkondades talvisel ajal koduteedel lumetõrje.
 • Paigaldame noorte keskkonnateadlikkuse tõstmiseks lasteaedadesse ja koolidesse jäätmesorterid.
 • Toetame kogukonnaaedade rajamist.
 • Oleme linna rohealadel lageraiete vastu, koostame ja rakendame munitsipaalparkide/rohealade hoolduskava.
 • Tagame linna parkimisaladel elektrisõidukitele tasuta parkimise, soodustame laadimistaristu arendamist.

Haridus

 • Jätkame lasteaedade renoveerimisega, alustame Ülejõe piirkonda uue lasteaia projekteerimisega.
 • Rekonstrueerime haridusasutuste ventilatsioonisüsteeme.
 • Suurendame lasteaedades sõimekohtade arvu.
 • Tagame kodulähedaste algkoolide säilimise.
 • Rekonstrueerime Rääma ja Raeküla põhikooli.
 • Renoveerime Tõstamaa ja Tammsaare kooli staadioni.
 • Nüüdisajastame Tõstamaa kooli õpilaskodu.
 • Rajame Paikuse põhikooli juurde tehnikamaja.
 • Ehitame valmis Pärnu Päikese kooli.
 • Toetame Pernova Kooli tänava tehnikamaja laiendamist ja nüüdisajastamist.
 • Väärtustame õpetajate tööd, võttes aluseks kutsekvalifikatsiooni tasemed.
 • Toetame koostööd Tartu ülikooli Pärnu kolledži ja IT-ettevõtete vahel ning leiame uusi võimalusi IT-õppeks Pärnu koolides. Alustame koostööd TalTechi, Saksa tehnoloogiakooli jt haridusasutustega tehnika- ja IT-alase kõrghariduse toomiseks Pärnusse.
 • Parandame tugiteenuste kättesaadavust kõigis kooliastmetes.
 • Toetame veel enam laste ja noorte vaimse tervise keskuse tegevust.
 • Viime ellu tegevusi, mis aitavad vähendada koolikiusamist.
 • Juurutame haridusasutustes tervisliku toitumise põhimõtteid, tavapäraste valikute kõrval võimaldame taimse toidu ja mahetoidu valiku. Jätkame tasuta hommikupudru pakkumist.
 • Tõstame “ranitsatoetuse” 150 eurole.
 • Noorte kaasava eelarve raames algatame noortekeskuste kaudu noorte omaalgatusprogammi.
 • Hakkame välja andma väljapaistvate tulemustega õpilast juhendava õpetaja preemiat.
 • Tagame vajaduspõhise noorte huvihariduse rahastamise ja toetuste süsteemi, mis võimaldaks kõigil lastel huvihariduses osaleda, olenemata perekonna sissetulekust.
 • Võrdsustame kvalifitseeritud noorsootöötaja miinimumtöötasu üldhariduskooli õpetaja miinimumpalgaga.
 • Jätkame Tartu ülikooli Pärnu kolledži rahalist toetamist piirkonna arengust ja ettevõtete vajadustest lähtudes.
 • Toetame väärikate ülikooli ja mõttekoja Academia Pernaviensis tegevust, võimaldame väärikate ülikooli loengute pidamist ka osavaldades.
 • Toetame õpilaste osalemist isamaalistel üritustel.
 • Nüüdisajastame noortekeskuste tingimusi.
 • Käivitame programmi “Kõik lapsed oskavad ujuda”.

Sotsiaalhoolekanne

 • Tagame pikendatud lahtiolekuaegadega valveapteegi Pärnu keskuslinnas.
 • Soodustame erivajadustega inimeste ja eakate iseseisvat toimetulekut, et nad saaksid võimalikult kaua oma kodus elada. Vähendamaks lähikondsete hoolduskoormust, tõstame omaste hooldaja tasu ja kaalume võimalusi arendada intervallteenust.
 • Toetame vajaduspõhiseid sotsiaalteenuseid ja nende arendamist, oleme avatud uute põhistatud teenuste arendamiseks, sh koostöös erasektoriga.
 • Jätkame maakonna ühtsesse ühistranspordivõrku kuuluva tänapäevase sotsiaaltranspordi arendamist.
 • Jätkame sünnitoetuse maksmist Pärnu linnas.
 • Jätkame erivajadustega inimestega tegelevate organisatsioonide toetamist.
 • Jätkame linnale kuuluvate hooldekodude seisukorra parandamist ja toetame Tõstamaa hooldekodu laiendamist. Koostöös erasektoriga lühendame hooldusteenusele pääsemise ootejärjekordi. Peame oluliseks, et hooldekodu teenust vajavad kliendid saaksid soovi korral ja võimalusel kodulähedase hooldekodu koha.
 • Toetame vaimse tervise valdkonna ja nõustamisega tegelevaid organisatsioone. Peame oluliseks, et nõustamisteenused oleksid tõhusad ja kiirelt kättesaadavad kõigile abivajajatele.
 • Jätkame lähisuhtevägivalla ennetamise ja ohvritega tegelevate organisatsioonide toetamist, sh lastele operatiivse psühholoogilise toe osutamist.
 • Tagame sotsiaaltöötajate, eelkõige hooldekodu hooldustöötajate keskmisest suurema palgatõusu.
 • Tagame linnasauna tegevuse koostöös erasektoriga.
 • Suurendame koostööd politseiga Pärnu turvalisemaks muutmisel.
 • Toetame toimetulekuraskustes abivajajaid hooldusteenuste eest tasumisel.
 • Laiendame eakatele mõeldud vaba aja veetmise võimalusi, toetame projektipõhist seenioride initsiatiivi.
 • Toetame pensionäride nõukogu loomist ja tunnustame enam eakaid ühiskondliku panuse eest.

Kultuur ja sport

 • Toetame traditsioonilisi spordi- ja kultuuriüritusi, sealhulgas uusi algatusi. Soodustame suvehooajaväliseid üritusi ja toetame tegevusi, et Pärnu oleks jätkuvalt suurte atraktiivsete festivalide toimumise linn.
 • Jätkame küla- ja asumiseltside, spordi- ja kultuuriorganisatsioonide toetamist.
 • Parandame kuulmispuudega isikutele teatrietendustel teksti edastamise võimalusi (viipekeel jm tehnilised lahendused).
 • Kultuurilise mitmekesisuse säilitamiseks toetame eri rahvuste kultuuriorganisatsioonide tegevust ja keelekohviku tegevust Pärnus.
 • Kahekordistame esindusvõistkondade toetuse fondi.
 • Otsime võimalusi, et kolme ja enama lapsega pered saaksid soodustingimustel tarbida kultuuri-, spordi ja meelelahutusteenuseid.
 • Koostöös riigiga jätkame Rääma sõudekeskuse teise etapi väljaehitamist, arendame sellest kogu linnaosa spordikeskuse. Parendame Rääma väliujula tingimusi.
 • Koostöös riigiga ehitame 2023. aastaks Loode-Pärnusse jalgpallihalli. Arendame Loode-Pärnu jalgpallikeskuse ümbruse piirkonna pere- ja vabaajakeskuseks.
 • Toetame erasektori initsiatiivi rajada Pärnusse uusi spordikeskusi, sealhulgas jäähall, sulgpalli- ja tennisehall. Ehitame väliuisuväljakud Mai kooli ja Paikuse kooli juurde.
 • Jätkame riigi kaasrahastamisel Reiu–Raeküla tervisespordikeskuse arendamist. Tagame seal kunstlume tootmise ja radade hooldamise.
 • Toetame erasektori initsiatiivi välispordialade rajamisel ja jätkame nn puuride (piirdega polüfunktsionaalne spordiväljak) ning spordiplatside rajamist linnaosadesse ja osavaldadesse.
 • Rajame Rannastaadioni harjutusväljaku äärde autoparkla ja korrastame harjutusväljaku.
 • Jätkame linnaosade kogukonnafestivale ja -päevi ning traditsiooniliste suurfestivalide toetamist.
 • Ehitame vana Koidula kooli ujula ümber Mai kultuuri-, spordi- ja vabaajakeskuseks ning avame seal Mai raamatukogu.
 • Toetame Pärnu Lastestaadioni olmehoone renoveerimist ja tagame aastaringse aktiivse kasutuse (rulluisutamine suvel).
 • Toetame Uue kunsti muuseumile alaliste ruumide leidmist.
 • Koostöös ettevõtjatega ehitame Pika tänava äärde Pärnu kunstihoone, kuhu kolivad kunstikool ja linnagalerii ning kuhu tulevad tänapäevased kunsti eksponeerimise pinnad kunstirahvale.
 • Toetame uute alternatiivse muusika- ja kunstitegijate tegevust.
 • Jätkame Pärnu Endla teatri ja muuseumide tegevuse toetamist.
 • Ehitame Valikääru lavahoone.
 • Toetame Räämale Pärnu jahilaskmiskeskuse rajamist.
 • Osaleme olemasolevate pühakodade kordategemisel ja suurendame selleks eraldisi.
 • Jätkame olümpialootustele stipendiumide maksmist.
 • Pöörame senisest rohkem tähelepanu Pärnu esindusalade veesportlaste (sõudjad, aerutajad ja ujujad) turvalisusele Pärnu jõel ja koostöös väikelaeva- ja paadiomanikega edendame Pärnu jõel liiklemise kultuuri.
 • Esitame taotluse rahvusvaheliste hansapäevade korraldamiseks Pärnus ja koos EJLiga taotluse rannajalgpalli Euroliiga ühe etapi, superfinaali või MMi korraldamiseks.

Leping on sõlmitud neljas võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest iga osapool saab ühe eksemplari ja üks eksemplar antakse linnavalitsuse kantseleisse hoiule.

Lepingu juurde kuulub lahutamatu koalitsioonileppe lisa.

Koalitsioonileping jõustub hetkest, kui iga osapoole vähemalt üks seaduslik esindaja on selle allkirjastanud.

Romek Kosenkranius, valimisliit Pärnu Ühendab

Toomas Kivimägi, Eesti Reformierakond

Andrei Korobeinik, Eesti Keskerakond

Koalitsioonileppe lisa

Meie, allakirjutanud, moodustame Pärnu linnavolikogus koalitsiooni aastateks 2021–2025, leppime kokku järgnevas:

1. Volikogu esimehe ametikoha täidab Eesti Keskerakond.

2. Volikogu aseesimehe kohti on kaks, neist ühe koha täidab Eesti Reformierakond, teise koha pakume opositsiooni esindajale.

3. Linnapea ametikoha täidab valimisliit Pärnu Ühendab.

4. Linnavalitsuses on viis abilinnapea kohta, need täidetakse järgmiselt: ühe koha täidab Eesti Keskerakond, kaks kohta täidab valimisliit Pärnu Ühendab ja kaks kohta täidab Eesti Reformierakond. Muudame linnavalitsuse struktuuri, mille käigus muutuvad kolm osavallakeskuse juhatajat linnavalitsuse liikmeteks. Audru osavallakeskuse juhataja koha täidab Eesti Keskerakond ning Tõstamaa ja Paikuse osavallakeskuse juhatajate kohad Eesti Reformierakond.

5. Linnavolikogu seitse alatise komisjoni esimehe kohta jaotatakse järgmiselt:

5.1 haridus- ja kultuurikomisjon – Eesti Keskerakond;

5.2 majanduskomisjon – Eesti Reformerakond;

5.3 planeeringukomisjon – valimisliit Pärnu Ühendab;

5.4 sotsiaalkomisjon – valimisliit Pärnu Ühendab;

5.5 noortekogu komisjon – Eesti Reformierakond;

5.6 piirkondliku arengu komisjon – Eesti Keskerakond;

5.7 revisjonikomisjoni esimehe kohta pakume opositsioonile.

Romek Kosenkranius, valimisliit Pärnu Ühendab

Toomas Kivimägi, Eesti Reformierakond

Andrei Korobeinik, Eesti Keskerakond

Märksõnad
Tagasi üles