Täismahus Vaadake, milles Häädemeeste võimukoalitsioon kokku leppis

Pärnu Postimees
Copy
Eile õhtul allkirjastasid valimisliitude Rannamänd ja Ühtne Koduvald ning EKRE esindaja Häädemeeste valla uue koalitsioonilepingu.
Eile õhtul allkirjastasid valimisliitude Rannamänd ja Ühtne Koduvald ning EKRE esindaja Häädemeeste valla uue koalitsioonilepingu. Foto: Urmas Luik

Eile õhtul allkirjastasid Häädemeeste vallavolikokku valitud valimisliitude Rannamänd ja Ühtne Koduvald ning Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esindajad järgmiseks neljaks aastaks koalitsioonilepingu, mille avaldame täies mahus.

Valimisliit Ühtne Koduvald, valimisliit Rannamänd ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on ühendanud oma teadmised ja kogemused, et arendada Häädemeeste valda kui tervikut Iklast Pärnuni. Valla juhtimisel lähtume avatud valitsemise põhimõtetest, mis tähendab ausat ja läbipaistvat juhtimist, kus olulisel kohal on elanike kaasamine. Järgneval neljal aastal tegutseme selle nimel, et tagada soodne elukeskkond kõigile valla elanikele.

Valimisliit Ühtne Koduvald, valimisliit Rannamänd ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond leppisid kokku moodustada Häädemeeste valla juhtimiseks 2021–2025 koalitsioon, mis lähtub järgmistest põhimõtetest ja eesmärkidest.

Kavandatavad investeeringud

· Häädemeeste aleviku ühisveevärk ja -kanalisatsioon

· Kabli lasteaed

· Uulu tunneli ehitus koostöös maanteeametiga

· Häädemeeste Keskkooli ajakohastamine – projekteerimine ja renoveerimine

· Lasteaia ehitamine Reiu piirkonda

· Häädemeeste staadioni renoveerimine (ühinemislepingu objekt)

· Tänavavalgustuse uuendamine, renoveerimine ja bussipeatuste valgustamine

· Kergliiklusteede rajamine

· Haridusasutuste ruumide sisekliima normidele vastavaks muutmine

· Veevõtukohtade korrastamine ja rajamine

· Häädemeeste perearstikeskusesse lifti paigaldamine

· Tagame valla hoonetele invajuurdepääsud

· Üldkasutatavate tualettide rajamine avalikesse kohtadesse (sh kalmistutele)

Haridus

· Säilitame olemasolevad haridusasutused

· Korraldame koolitranspordi Uulu ja Tahkuranna koolide piirkonnas

· Korraldame haridusasutuste vahelisi ühisüritusi

Kogukonnad

· Sätestame valla põhimääruses külavanema mõiste

· Korraldame külakogukondade vahelise ümarlaua

· Kaasame külakogukondade esindajad volikogu komisjonide töösse

Kultuur, sport

· Toetame olemasolevaid ja loome uusi kultuuritraditsioone

· Toetame seltsi- ja kultuuritegevust

· Loome valla eri piirkondi ühendavaid kultuuriüritusi

Elukeskkond

· Jätkame hajaasustuse programmiga

· Tagame valla üldplaneeringuga looduskeskkonna säilimise

· Meretuuleparkide kavandamisel taotleme kõiki asjassepuutuvaid uuringuid (peale keskkonnauuringute ka sotsiaalmajanduslik uuring) ja võimalikest negatiivsetest mõjudest tulenevate kahjude hüvitamist

· Jaagupi sadama osas töötame välja kõiki osapooli rahuldava lahenduse

· Toetame vabatahtliku päästekomando loomist ja vabatahtliku merepääste tegevust

Volikogu komisjonid

Volikogu töö paremaks toimimiseks moodustame järgmised komisjonid:

· majandus- ja eelarvekomisjon

· arengu- ja planeeringukomisjon

· maa- ja külaelukomisjon

· haridus- ja sotsiaalkomisjon

· kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjon

· revisjonikomisjon.

Käesolev koalitsioonileping on koostatud kolmes eksemplaris.

Andrus Soopalu, valimisliit Ühtne Koduvald

Lembit Künnapas, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 

Urmas Aava, valimisliit Rannamänd

Koalitsiooni kokkulepped on allkirjadega kinnitatud.
Koalitsiooni kokkulepped on allkirjadega kinnitatud. Foto: Urmas Luik
Tagasi üles