R, 27.01.2023

Pärnu kutsub üldplaneeringu lähteseisukohtade kohta arvamust avaldama

Pärnu Postimees
Pärnu kutsub üldplaneeringu lähteseisukohtade kohta arvamust avaldama
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Pärnu linnast sai pärast kolme vallaga ühinemist üks suurema territooriumiga omavalitsusi Eestis.
Pärnu linnast sai pärast kolme vallaga ühinemist üks suurema territooriumiga omavalitsusi Eestis. Foto: Lilli Tölp

Pärnu linnavalitsus ootab kuni selle kuu lõpuni linnakodanike ettepanekuid koostatava Pärnu linna üldplaneeringu 2035+ lähteseisukohtade ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta.

Lähteseisukohad on avaldatud Pärnu linna kodulehel. Koostamisel on kogu omavalitsuse ehk Pärnu linna ning Tõstamaa, Audru ja Paikuse osavalla uus üldplaneering.

Pärnu linnast sai pärast kolme vallaga ühinemist üks suurema territooriumiga omavalitsusi Eestis kokku 858,07 ruutkilomeetriga. Kogu omavalitsuse territooriumil kehtib kuus üldplaneeringut ja kolm teemaplaneeringut, mis on koostatud eri ajal ning need sisaldavad ajastu vaimust ja kehtinud õigusruumist tulenevaid põhimõtteid ja tingimusi. Uue üldplaneeringu koostamise eesmärk on kogu haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määramine ning omavalitsuse sidumine üheks tervikuks.

Üldplaneeringu lähteseisukohad on planeeringu koostamise algusetapis koostatav dokument, milles käsitletakse üldplaneeringu koostamise vajadust, eesmärki ja ülesandeid, mida planeeringuga kavatsetakse lahendada, esitatakse planeeringu koostamise eeldatav ajakava ning antakse ülevaade planeeringu koostamiseks vajalike uuringute tegemisest ja planeeringu koostamisse kaasatavatest isikutest.

Keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsus on aluseks KSH aruande koostamisele. Kavatsuses märgitakse keskkonnamõju hindamise ulatus ja eeldatav ajakava ning üldplaneeringu rakendumisega eeldatavalt kaasneda võiv oluline keskkonnamõju, sealhulgas mõju inimese tervisele, piiriülese keskkonnamõju esinemise võimalikkus, võimalik mõju Natura 2000 võrgustiku alale ja muu planeeringu koostamise korraldajale teadaolev asjasse puutuv teave.

Eelmise aasta 18. jaanuarist 31. märtsini toimunud ideekorje ajal oli kõigil võimalik kaardirakenduse kaudu koostatavasse üldplaneeringusse asukohaga seotud ettepanekuid teha. Linnavalitsusele saadeti 455 ideed, mis olid abiks üldplaneeringu lähteseisukohtade väljatöötamisel.

Märksõnad
Tagasi üles