FOTO: PP

Eile õhtuse rongiga toodi linnahaigemajja keegi wenelane metsatööline Wictor Godunov, kellele laupäewa ööl wastu pühapäewa kella 11-12 wahel Laiksaare Mõisakülas Wanamõisa talu läheduses oli löödud mingi nüri asjaga sarnane hoop pähe, et ta meelemärkuseta maha langes. Weel täna hommikuni ei olnud W. G. meelemärkusele tulnud. Haawatu, kelle seisukord lootuseta, on 23 aastat wana.