Pärnumaal hakatakse koostama tuuleenergeetika planeeringut

Kõige enam on avalikkuse tähelepanu pälvinud Kaarma valla vaidlused perekond Sõnajala planeeritud tuulepargi rajamise osas.

FOTO: Ants Liigus

Pärnu maavanem Toomas Kivimägi algatas Pärnu maakonna planeeringut täpsustava tuuleenergeetika teemaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise.


Planeeringu aluseks on üleriigiline planeering "Eesti 2010", mis näeb ette energeetika järkjärgulist ümberorienteerimist taastuvate energiaallikate suuremale kasutamisele.Taastuvenergeetika arendamise üks võimalus on tuuleenergiat kasutada. Parima lahenduse saamiseks ja huvide tasakaalustamiseks koostatakse kogu maakonda hõlmav teemaplaneering.Planeeringu eesmärk on tuuleenergeetika arendamise põhimõtete ja suundumuste sätestamine, tuulikute rajamiseks sobivate maa-alade, elektri põhivõrgu (330 kV) ning jaotusvõrgu (110 ja 35 kV) ülekandeliinide trasside asukoha määramine.Teemaplaneering algatatakse samaaegselt Saare, Hiiu ja Lääne maakonnas. Planeeringut kaasrahastatakse Norra-EMP regionaalarengu toetusskeemist.Teemaplaneeringu koostamist Pärnu maakonnas korraldab Pärnu maavalitsus. Planeering koostatakse koostöös Pärnumaa kohalike omavalitsuste, naabermaavalitsuste, asjaomaste ministeeriumide, keskkonnaameti, tervisekaitsetalituse, Eesti Energia ja teiste huvitatud isikutega.Täiendavat infot tuuleenergeetika teemaplaneeringu kohta võib küsida Pärnu maavalitsuse planeeringutalitusest. Kontaktisikud on Tiiu Pärn (tel 447 9761, tiiu.parn@mv.parnu.ee) ja Raine Viitas  (tel 447 9762, raine.viitas@mv.parnu.ee).

Tagasi üles