Pärnumaal saab tutvuda Via Baltica teemaplaneeringu lähteseisukohtadega

Via Baltica tahetakse tulevikus ehitada neljarealiseks.

FOTO: HENN SOODLA/PRNPM/EMF

Pärnu maavalitsus tutvustab sel nädalal maakonnas aruteludel Via Baltica teemaplaneeringu lähteseisukohti ja keskkonnamõju hindamise programmi.


Eile toimus riigi põhimaantee Tallinn–Pärnu–Ikla (Via Baltica) teemaplaneeringu lähteseisukohtade ja strateegilise keskkonnamõju hindamise (KSH) programmi avalik arutelu Paikuse vallamajas.Täna kell 13 on arutelu Pärnu-Jaagupi rahvamajas ja kell 16 Are vallamajas. Homme kell 13 toimub planeeringu lähteseisukohtade tutvustus Häädemeeste lasteaia saalis ja kell 16 Tahkuranna vallamajas. Neljapäeval on planeeringu põhmõtete tutvustamine kell 11 Pärnu maavalitsuses ja kell 14 Sauga vallamajas.Arutelude tulemusena täiendatakse nii planeeringu lähteseisukohti kui KSH programmi. Pärast seda alustatakse teemaplaneeringu eskiislahenduse ja KSH koostamist. Planeeringu ajagraafiku kohaselt valmivad teemaplaneeringu eskiislahendus ja KSH aruanne 2010. aasta juuliks. Seejärel tulevad nende avalikud tutvustused ja arutelud.Planeeringu eesmärk on riigi põhimaantee Tallinn–Pärnu–Ikla vastavusse viimine esimese klassi maanteele esitatavate nõuetega Pärnu maakonnas, mille hulgas on Are ja Nurme õgvenduste ning Pärnu suure ümbersõidu trassivalik. Maantee planeeritakse neljarajaliseks. Planeeringuga määratakse eritasandiliste ristmike ja ristete, kogujateede ning jalg- ja jalgrattateede optimaalsed asukohad, parklate, puhkekohtade, tanklate vajadus, samuti ühistranspordi liiklusskeem ja bussipeatuste asukohad.Planeeringu koostamisega samaaegselt tehakse planeeringuga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju strateegiline hindamine, seejuures hinnatakse majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi ja looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid.Teemaplaneeringu koostamise korraldaja ja kehtestaja on Pärnu maavalitsus. Strateegilise planeerimisdokumendi koostab AS Teede Tehnokeskus. KSH hindamise ekspert on AS Kobras. Planeering koostatakse koostöös maanteeameti, teetrassi koridori jäävate kohalike omavalitsuste, trassikoridori jäävate maaomanike, tehnovõrkude haldajate ning teiste asutuste, seltside ja organisatsioonidega.Planeeringu lähteseisukohtade ja KSH programmiga võib tutvuda

Pärnu maavalitsuse veebilehel

või

AS Teede Tehnokeskus veebilehel

.

Tagasi üles