Pärnumaal saab tutvuda Via Baltica planeeringu avaliku väljapanekuga

Via Baltica on Pärnumaal tihedaima liiklusega maantee.

FOTO: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Pärnu maavalitsuses, kaheksas Pärnumaa omavalitsuses ja keskkonnaameti Pärnu kontoris saab kuni 4. aprillini tutvuda Via Baltica planeeringu avaliku väljapanekuga.

Avalikul väljapanekul saavad huvilised tutvuda Via Baltica magistraali teemaplaneeringuga, millega täpsustatakse trassi asukoht Pärnu maakonnas ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega.
 
Teemaplaneeringu eesmärk on riigi põhimaantee trassi koridori asukoha ja ulatuse määramine ning selleks vajaliku maa reserveerimine. Planeeringu alaks on maanteetrassi koridor, mis hõlmab maantee toimimiseks ja ülejäänud teedevõrguga ühendamiseks tarviliku ala ning selle lähimõjuala.

Planeeringuala kulgeb Pärnu ja Sindi linna ning Halinga, Are, Sauga, Paikuse, Tahkuranna ja Häädemeeste valla territooriumil.

Alates Pärnu maakonna piirist Halinga vallas kuni Valga-Uulu ristmikuni on Via Baltica planeeritud laiendada 2+2 sõiduraja ja sõidusuundade vahelise eraldusribaga I klassi maanteeks.

Selles lõigus on planeeritud Libatse, Are ja Nurme õgvendused ja Pärnu suure ümbersõidu trass.

Uulu-Valga ristmikust kuni Häädemeeste ristmikuni on Via Baltica planeeritud III klassi (1+1 sõidurada) maanteena praeguses trassi koridoris.

Planeeringuga määratakse eritasandiliste ristmike ja ristete, kogujateede ning jalg- ja jalgrattateede optimaalsed asukohad. Planeeringuga luuakse alus tee-ehitusprojektide koostamiseks.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi teemaplaneeringu koostamisel ning kehtestamisel.

KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud teemaplaneeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi keskkonnamõjusid, võimalikke alternatiivseid lahendusi ning kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed säästvaks ja tasakaalustatud arenguks.
 
Avaliku väljapaneku kestel on igaühel õigus esitada kirjalikke küsimusi, ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringulahenduse ja KSH aruande kohta.

Kõik teemaplaneeringu ja KSH aruande materjalid on kättesaadavad ka planeeringuportaalis ja Pärnu maavalitsuse veebilehel.

Tagasi üles