Linn pikendas torustiku rajamise tõttu esitatud vaide läbivaatamise tähtaega

Pärnu linnavalitsus otsustas pikendada Ülejõe linnaosas ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni rajamise tõttu esitatud vaide läbivaatamise tähtaega.

FOTO: Ants Liigus

Pärnu linnavalitsus otsustas pikendada Ülejõe linnaosas ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni rajamise tõttu 29. märtsil esitatud vaide läbivaatamise tähtaega.

Vaidlus puudutab Räni tänavale ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni rajamiseks antud ehitusluba. Ühe Kulla tänava kinnistu omanikud leiavad, et nende õigusi on rikutud.

Haldusmenetluse seaduse järgi tuleb vaie lahendada kümne päeva jooksul. Seadus näeb aga ette sedagi, et kui vaiet on vaja põhjalikumalt uurida, võib vaide läbivaatamise tähtaega pikendada kuni 30 päeva võrra.

Pärnu linnavalitsuse ehitusjärelevalveteenistuse juhataja Maire Nigula sõnade järgi kuulatakse haldusmenetluse seaduse kohaselt vaide läbivaatamisel ära asjast huvitatud isikute seletused.

“Kümnepäevane seadusest tulenev aeg vaide lahendamiseks on ilmselgelt lühike,” selgitas Nigul. “Enne on vaja uurida asjaolusid ja materjale, otstarbekas on ära kuulata vaide esitaja lisaselgitused ja täpsustused vaide nõude asjus ning vajaduse korral korraldada vaide arutelu. Seetõttu pikendati vaide läbivaatamise tähtaega 30 päeva võrra.”

Tagasi üles