Ministeerium hakkab koostama Pärnumaa maavarade teemaplaneeringut (1)

Copy
Teemaplaneeringu eesmärk on muu hulgas olemasolevate karjääride laiendamise võimaluste määratlemine.
Teemaplaneeringu eesmärk on muu hulgas olemasolevate karjääride laiendamise võimaluste määratlemine. Foto: Kristjan Teedema

Keskkonnaministeerium esitas taotluse Pärnu ja Rapla maakonna maavarade maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamiseks, et tugevdada riigi rolli maavarade kasutuselevõtmise ettevalmistamisel ning korraldamisel.

Teemaplaneeringu eesmärk on kaevandamise valdkonnas riiklike strateegiliste maakasutusprioriteetide seadmine, sealhulgas perspektiivsete ehitusmaavarade uuringu- ja kaevandamisalade paiknemise ning olemasolevate karjääride laiendamise võimaluste määratlemine, selgub seletuskirjast.

Perspektiivsed alad määratakse lähtuvalt riigi huvist ja koostöös kohalike omavalitsustega, arvestades majanduslikke, kultuurilisi, sotsiaalseid ja looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid, mida hinnatakse planeeringu koostamise käigus. Kohalikud kogukonnad, asutused ja isikud, kelle õigusi või huve planeering võib puudutada, kaasatakse planeeringu koostamisse.

Teemaplaneeringu koostamisel lähtutakse Harju maakonna maavarade maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu koostamisel välja töötatud metoodikast, mille alusel kategoriseeritakse olemasolevad ja perspektiivsed maardlad, karjäärid ja uuringualad. Peale selle kavandatakse planeeringuga suunised nimetatud alade kasutuselevõtmiseks.

Teemaplaneeringuga koos algatatakse keskkonnamõjude hindamine, mille käigus hinnatakse planeeringu elluviimisel kaasnevaid asjakohaseid majanduslikke, kultuurilisi, sotsiaalseid ja looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid.

Teemaplaneeringu pindala on ligemale 8384 ruutkilomeetrit. Planeeringusse kuuluvad kogu Pärnu ja Rapla maakond

Teemaplaneeringut rahastatakse riigieelarvest, eeldatav maksumus koos mõjude hindamise ja uuringutega on hinnanguliselt üle 1,6 miljoni euro.

Pärnu ja Rapla maakonna maavarade maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu koostamise algatamise vajalikkust arutati tänavu veebruaris ka valitsuse kabinetinõupidamisel.

Tagasi üles