Eriolukorra käitumisjuhised valitsuselt

Pärnu Postimees
Copy
Valitsus kuulutas eriolukorra Eestis välja 12. märtsi hilisõhtul.
Valitsus kuulutas eriolukorra Eestis välja 12. märtsi hilisõhtul. Foto: Konstantin Sednev

Valitsus kuulutas 12. märtsil Eesti Vabariigi haldusterritooriumil välja eriolukorra. Hädaolukorra seadusest tingituna avaldab Pärnu Postimees eriolukorra käitumisjuhised muutmata kujul.

KORRALDUS

13. märts 2020 nr 77

Eriolukorra meetmete rakendamine 

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast Vabariigi Valitsus otsustab:

1. Hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel kehtestada haridusasutustes liikumisvabaduse piirang, et peatada alates 16. märtsist 2020. a õppeasutustes tavapärane õppetöö ja viia õppetöö üle kaugõppele, sealhulgas: 

1) kõikides põhikoolides, gümnaasiumides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides korraldada viivitamatult sellekohased asutusesisesed infopäevad ning anda õpilastele ja üliõpilastele kaasa kõik kaugõppeks vajalikud õppematerjalid;  2) Vabariigi Valitsus või eriolukorra juht otsustab eraldi erivajadustega õppurite õppetöö suhtes rakendatavad meetmed;  3) lasteaia ja lapsehoiu lahtioleku ja töökorralduse otsustab nende pidaja; 4) peatada huvitegevus ja huvihariduse andmine, välja arvatud juhul, kui see on võimalik kaugõppel, ning peatada avatud noortekeskuste ja noortelaagrite tegevus; 5) alapunktides 1−4 nimetatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

2. Punktis 1 kehtestatud piirang ei kohaldu ülikoolides ja teadusasutustes teadus- ja arendustegevusele.

3. Hädaolukorra seaduse § 32 lõike 1 alusel keelata alates 13. märtsist  kuni 1. maini 2020. a kõik avalikud kogunemised, kinoseansid, ööklubid, etendused, kontserdid ja konverentsid ning spordi- ja liikumisüritused, ning hädaolukorra seaduse § 31 lõike 1 alusel keelata muuseumide ja muude näitusasutuste külastamine. 

4. Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 3 alusel kehtestada reisijatele liikumisvabaduse piirang huvireisi raames laevale minemiseks marsruudil Tallinn−Stockholm−Tallinn. 

5. Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 1 alusel kehtestada järgmised liikumisvabaduse piirangud: 1) hoolekandeasutustes ja haiglates külastuskeeld; 2) kinnipidamisasutustes külastuskeeld.

6. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

7. Korraldus jõustub selle allakirjutamisel. 

Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused ja kaalutlused on kirjas korralduse seletuskirjas. Korralduse seletuskiri avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. 

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Jüri Ratas

Peaminister

Taimar Peterkop

Riigisekretär 

Tagasi üles