N, 8.06.2023

Pärnumaa omavalitsusjuhtide hinnangul tuleb Rail Balticuga jätkata tempokalt ja samas koridoris

Pärnu Postimees
Facebook Twitter
Comments 2
Pärnumaa omavalitsusjuhtide sõnutsi tuleb Rail Balticuga jätkata kiirenevas tempos ja samas teekoridoris. 
Pärnumaa omavalitsusjuhtide sõnutsi tuleb Rail Balticuga jätkata kiirenevas tempos ja samas teekoridoris. Foto: eskiis

Pärnumaa omavalitsuste liit (POL) tegi ühispöördumise peaminister Jüri Ratasele ja valitsusele, milles annab teada, et siinsed omavalitsusjuhid seisavad ühiselt seni kehtinud planeeringulahenduse eest, kuna välja on valitud parim raudteekoridor. 

Järgneb POLi liikmete ühispöördumise tekst. 

Riigikohus tühistas osaliselt Pärnu maakonnaplaneeringu Rail Balticu raudtee koridori asukoha määramise kohta, tulenevalt eeskätt koridori ühe osa ebapiisavast keskkonnamõju hindamisest. Sellega seose anname teada, et oleme Pärnumaal toetanud kogu Rail Balticu (RB) koridori planeeringuprotsessi selle algusest peale, osalenud parima koridori väljavalimisel ja seisame ka praegu ühiselt seni kehtinud planeeringulahenduse eest.

Pärnu maakonnaplaneering „Rail Baltic raudtee trassikoridori asukoha määramine“ algatati valitsuse 12.04.2012 korraldusega nr 173. Maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatas Pärnu maavanem oma korraldusega nr 267 23.04.2012. Planeeringu kehtestas riigihalduse minister 13.02.2018. RB tulevikuraudteena – Eestit, Lätit ja Leedut Euroopaga ühendava kiirteena, loodust muudest transpordiliikidest oluliselt vähem saastavana – on Pärnumaa kohalikke omavalitsusi läbiv joonehitis, mis muudab meie elu tundmatuseni ja toob kaasa kvalitatiivse arenguhüppe. Kavandatava raudtee rajamise keerukus tingis vajaduse arvestada väga paljude tehniliste üksikasjade, kõikvõimalike mõjude ja  kokkulepetega juba maakonnaplaneeringu koostamise staadiumis. Seetõttu kaasati protsessi eri eluvaldkondade spetsialiste ja asjatundjaid, kes täpsemate analüüside ja uuringute tulemusena andsid sisendi raudteekoridori alternatiivide väljatöötamiseks ja asukoha valikuks. Koridori asukoha määramisel võeti arvesse keskkonna-, majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi ja tehnilis-majanduslikke kaalutlusi. Pole kahtlust, et mitme alternatiivi aastatepikkusel kaalumisel oli prioriteet alati Natura alade puutumatus, võrreldes nii majanduslike kui isegi inimasustuse huvidega. Meie kohalikes omavalitsustes toimusid vajalikud avalikustamised ja arvukad rahvakoosolekud. Lõpuks sai planeering kõigilt omavalitsustelt ja eri riiklikelt institutsioonidelt vajaliku kooskõlastuse.

Planeeringu osalistena toetame planeeringus esitatud raudtee asukohta ega näe põhjendatud vajadust asuda uuesti otsima alternatiivseid koridore. Lõppkokkuvõttes kaotaksime aega, kulutaksime ressursse ja jõuaksime välja ikka samasse koridori. Riigikohtu lahendit järgides tuleb teha keskkonnamõju lisauuringud ja hindamine ning leida vajadusel kompensatsioonimehhanismid ja sõlmida poolte vahel kompromisskokkulepped. See ei ole lihtne, kuid lõppeesmärgi nimel oleme kohalike omavalitsustena seda kõike valmis igati toetama. Arutelu avamine uute teekoridori alternatiivide üle  oleks meie hinnangul sisuliselt ummikusse viiv ja seaks kahtluse alla kogu projekti realiseerumise.

Rõhutame, et RB rajamisest on kasu kogu Eestile. Eriline potentsiaal on sellel aga Pärnu maakonnale, kus praegu puudub igasugune raudteeühendus. Oleme kohalike omavalitsustena igati kaasa aidanud RB Pärnu reisi- ja kaubajaama arengule. Näiteks: möödunud aastal valmis meie initsiatiivil uuring „Rail Balticu Pärnu kaubajaama, lennujaama, Loode-Pärnu ning Niidu tööstusalasid ning Pärnu kaubasadavat ühendava transpordikoridori uuring“, mis esimest korda tõstis Pärnu kaubajaama väga tugevalt Edela-Eesti majandusmaastikule.

29.11.19 korraldasime RB toetuseks Pärnumaa arengukonverentsi „Kas raudtee all või peal – Rail Baltic ja Pärnumaa tulevik“, mille keskmes oli kiirraudtee areng ja sellest tulenev kasu ja kaugem perspektiiv nii Pärnu linnale kui kogu maakonnale. Käesoleval aastal koostame omavalitsuste initsiatiivil uuringut „Rail Balticu Pärnumaa arengukoridor. Regionaalrongide kohalikud peatused, nende juurdepääsetavus ja ohutus“.

2. juulil korraldame Pärnus koos partneritega RB foorumi, et leppida kokku, kuidas peaksime kujunenud olukorras üheskoos edasi liikuma. Pärnumaa omavalitsuste liit on ühisel seisukohal, et RB kiirraudtee väljaehitamine on taasiseseisvunud Eesti kõige olulisem taristuobjekt, mis on suunatud tulevikku ja millest kasu saavad eelkõige järgnevad põlvkonnad.

Meie ülesanne on luua selleks kõik eeldused ja aidata kaasa projekti edukale realiseerimisele. Seepärast tuleb töid jätkata kiirenevas tempos ja kokkulepitud ruumi- ja ajaraamistikus.

Alla kirjutanud

Andrus Soopalu, Häädemeeste vallavolikogu esimees

Karel Tölp, Häädemeeste vallavanem

Arno Peksar, Lääneranna vallavolikogu esimees

Mikk Pikkmets, Lääneranna vallavanem

Ülle Vapper, Põhja-Pärnumaa vallavolikogu esimees

Jane Mets, Põhja-Pärnumaa vallavanem

Andrei Korobeinik, Pärnu linnavolikogu esimees

Meelis Kukk, Pärnu abilinnapea

Kadri-Aija Viik, Saarde vallavolikogu esimees

Eiko Tammist, Saarde vallavanem

Enn Kuslap, Tori vallavolikogu esimees

Lauri Luur, Tori vallavanem

Facebook Twitter
Comments 2

Märksõnad

Tagasi üles