Põhja-Pärnumaa vald uuendab hiigelsumma eest kohalikku veevärki

Põhja-Pärnumaal asutakse vee- ja kanalisatsiooni torustikke uuendama.

FOTO: Kalev Saar

Täna sõlmib Põhja-Pärnumaa vallale kuuluv vee-ettevõte AS Mako Vihtra, Pärnjõe ja Suurejõe küla vee- ja kanalisatsioonitaristu uuendamiseks kolm hankelepingut kogusummas 1,76 miljonit eurot.

“Nendes külades rajati veesüsteemid oma 30-40 aastat tagasi,” põhjendas Mako juhatuse liige Garri Suuk sealse veesüsteemi uuendamise vajalikkust. “Sademevesi immitseb kanalisatsioonitorustikku ja veekaod on tohutu suured.”

Samuti tuleb Suugi jutu järgi parandada sealse joogivee kvaliteeti. “Pärnjõel on vaja kontrolli alla saada vee fluoriidisisaldus ja Suurejõel on probleeme rauasisaldusega.”

“Samuti tuleb pöörata tähelepanu reovee puhastamisele, et Pärnu jõgi oleks puhtam,” lisas Suuk. “Tegemist on väga suure investeeringuga. Selline suurusjärk oleks väga märkimisväärne ka Pärnu linna mõistes.”

Pärnjõe veetöötlusjaama ning ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustike uuendamise ja laiendamise leping sõlmitakse AS Terratiga. Projekti raames rekonstrueeritakse pumpla ja veetöötlusjaam. Samuti 2,5 kilomeetrit vee ja 2,1 kilomeetrit kanalisatsioonitorustikke. Ehitustööde hinnaks kujunes 645 079 eurot.

Suurejõe küla veevärgi uuendamiseks ja laiendamiseks sõlmib Mako lepingu OÜ Santeh Ehitusega. Suurejõel uuendatakse 2,5 kilomeetrit veetorusid ja kanalisatsioonitorusid 2,6 kilomeetrit.

Ehitustööde hind on 602 794 eurot.

Vihtra küla veevärgi projekteerimise ja ehitustööde leping sõlmitakse OÜ Wesico Infraga. Vihtras uuendatakse reoveepumplat ning 2,7 kilomeetrit veetorustikku ja 2,6 kilomeetrit kanalisatsioonitorustikku. Hanke tulemusena kujunes ehitustööde hinnaks 515 659,16 eurot.

“Veemajandusprogrammide eesmärk on tagada nõuetele vastav joogivesi ja viia olemasolevad kanalisatsioonisüsteemid vastavusse kehtivate nõuetega ja tagada süsteemide töökindlus,” märkis Suuk. “Projektide elluviimisega saab ühisveevärgiga liitumiseks võimaluse 45 inimest.”

Kogu projekti juhib AS Infragate ja omanikujärelevalvet teeb OÜ Watercom.

Kolme projekti ehitustööd lähevad maksma 1 763 533 eurot. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kaasfinantseerijana toetab keskkonnaprojektist ehitustöid 1 036 964 euroga ja omafinantseeringu summas 726 569,03 katab Põhja-Pärnumaa vallavalitsus.

Kava järgi kestavad Suurejõe ja Pärnjõe külas ehitustööd kuni kuus kuud. Vihtra küla projekteerimis-ehitustööd lõpevad juunis 2020.

Suugi sõnade kohaselt on järgmise etapina plaanis rajada Pärnjõele ja Suurejõele uus reoveepuhastusjaam.

Tagasi üles