KOALITSIOONILEPING Lugege, millele keskendub Tori võimukoalitsioon neljal lähiaastal

Pärnu Postimees
Copy
Tori valla uuele koalitsioonilepingule panid allkirjad Lauri Luur ja Jana Malõh.
Tori valla uuele koalitsioonilepingule panid allkirjad Lauri Luur ja Jana Malõh. Foto: Kristo Niglas

Täna hommikul allkirjastasid Tori vallavolikokku valitud valimisliitude Koduvald ja Terve Koduvald esindajad järgmiseks neljaks aastaks koalitsioonilepingu, mille avaldame täies mahus. 

Käesolev kokkulepe on sõlmitud Tori valla valimisliitude Terve Koduvald ja Koduvald (edaspidi osapooled) vahel eesmärgiga sätestada ühised eesmärgid ja põhimõtted ning tagada ühine arusaam Tori valla juhtimisest kuni järgmiste kohaliku omavalitsuse volikogude valimisteni.

Lähtudes eeltoodust, allkirjastavad osapooled alljärgneva kokkuleppe:

VALLA JUHTIMINE

1. Oma tegevuses toetume valla strateegilistele arengudokumentidele ja osapoolte programmilistele seisukohtadele.

2. Elanike heaolu ja ettevõtluse arengu seisukohast lähtuvalt peame oluliseks igakülgse koostöö edendamist kõigi maakonna omavalitsustega.

3. Toetume põhimõttele, et inimesed loovad arengu. Seetõttu väärtustame meeskonnaliikmeid ja nende arendamist ning eri asutuste ja organisatsioonide koostööd.

4. Käesoleva koalitsioonileppe kohaselt täidetakse valitsemisperioodil 2021–2025 Tori vallavolikogu esimehe ja aseesimehe ametikohad Valimisliidu Koduvald poolt.

5. Käesoleva koalitsioonileppe kohaselt täidetakse valitsemisperioodil 2021–2025 Tori vallavanema ametikoht Valimisliidu Terve Koduvald poolt.

6. Käesoleva koalitsioonileppe kohaselt on valitsemisperioodil 2021–2025 vallavalitsuses kaks palgalist abivallavanemat, kelle kohad täidab Terve Koduvald. Abivallavanemaga samasuguses rollis on majandusosakonna juhataja. Osakonna juhi ja abivallavanemate vastutusvaldkonnad on kajastatud lepingu lisas nr 1.

7. Vallavalitsuses on kuni seitse liiget, arvestades võimalusel piirkondlikku esindatust.

8. Valitsuse liikmetest kaks täidab valimisliit Koduvald ja neli valimisliit Terve Koduvald. Üks valitsusliikme koht täidetakse ühiselt.

9. Volikogu juurde moodustatakse seitse alalist komisjoni, vastavalt lepingu lisale nr 2.

10. Valitsuse ja volikogu liikmete töötasud ja hüvitised kehtestatakse vastavalt lepingu lisale nr 3.

11. Volikogu komisjonide esimeeste nimetamise õigus on jagatud osapoolte vahel järgmiselt:

· valimisliidul Terve Koduvald – 3;

· valimisliidul Koduvald – 3;

· Eesti Keskerakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Reformierakond saavad õiguse moodustada revisjonikomisjoni.

VALLA FINANTSJUHTIMINE

1. Peame oluliseks valla finantsvõimekuse kasvatamist eri toetuste kaasamise kaudu.

2. Hoidume maksimaalsest laenuvõimekuse kasutamisest.

NÜÜDISAEGNE, KVALITEETNE JA TURVALINE ELUKOHT.

1. Viime lõpuni valla üldplaneeringu menetluse.

2. Tagame uute projektide kiire ettevalmistuse Euroopa Liidu uueks eelarveperioodiks.

3. Tegutseme selle nimel, et järgneval neljal aastal saaks kõik üldkasutatavad erateed avalikku kasutusse ning seeläbi ka renoveeritud ja paremini hooldatud. Muudame tolmuvabaks minimaalselt kümme kilomeetrit kruusateid aastas.

4. Panustame jätkuvalt avaliku ruumi heakorra parandamisse ja lagunevate hoonete korrastamisse või lammutamisse.

5. Rakendame erinevaid energia kokkuhoiu meetmeid.

6. Pöörame tähelepanu tiheasutuse sademeveesüsteemide renoveerimisele ja arendamisele.

7. Seisame hea selle eest, et puhas vesi ja toimiv kanalisatsioon jõuaks võimalikult paljude elanikeni, sealhulgas Eametsa ja Kilksama külla.

8. Võtame eesmärgiks ühendada OÜ Sindi Vesi AS Pärnu Veega.

KVALITEETSED JA KÄTTESAADAVAD AVALIKUD TEENUSED

1. Tegutseme selle nimel, et kõigil lastel oleks tagatud koht valla lasteaias.

2. Kolme- ja enamalapseliste perede lastele tagame tasuta lasteaiakoha.

3. Toetame majandusraskustes peresid, võimaldades tasuta lasteaiakoha ja söögi lasteaias.

4. Tagame vähekindlustatud perede lastele õppeperioodile jäävatel koolivaheaegadel tasuta toidu.

5. Suurendame sünnitoetuse kogu vallas 600 euroni ja 1. klassi astujale ranitsatoetuse 150 euroni ning jätkame eri toetuste maksmist toimetulekuraskustes inimestele.

6. Ehitame Tammiste külla lasteaia-algkooli / kogukonnahoone. Hoones saavad olema ruumid algkoolile, raamatukogule, noortekeskusele, sportimiseks ja kultuuritegevuseks.

7. Alustame Sauga koolile uue hoone ja võimla rajamise ettevalmistustöödega Sauga alevikku.

8. Tegutseme selle nimel, et kõigis koolides oleksid võimalikult head sportimise tingimused, sealhulgas teeme algust Are kooli võimla rajamise ning Sindi võimla rekonstrueerimise ettevalmistustöödega.

9. Leiame lahenduse Sindi muusikakooli ruumiprobleemile.

10. Rajame noortekeskuse Tori alevikku ja Tammistesse. Laiendame Sindi noortekekuse ruumid olemasoleva hoone teisele korrusele.

11. Uuendame lasteaedade hoovialad ja mänguväljakud.

12. Pöörame tähelepanu vaimsele tervisele nii organisatsiooni sees kui ühiskonnas tervikuna, sealhulgas loome psühholoogi ametikoha alusharidusse.

KULTUUR, SPORT JA VABA AEG

1. Jätkame väljakujunenud kultuuri- ja spordiürituste toetamist.

2. Panustame kultuuri- ja mäluasutuste ruumide ja taristu arendamisse.

KOGUKONNATÖÖ

1. Aitame kaasa tugeva piirkondliku vabaühenduste võrgustiku tekkele aidates koordineerida ühisprojekte ning tagades kogukonnale vajalike projektide elluviimiseks valla rahalise omaosaluse.

2. Loome vallavalitsuse juurde kogukonnakomisjoni.

E-TEENUSED JA INFOÜHISKOND

1. Asjaajamine Tori vallaga peab olema võimalik hoolimata kaugusest ja asukohast.

2. Muudame vallakodanike elu lihtsamaks ja teenused kättesaadavamaks. Selleks arendame e-teenuseid ja aitame kaasa ülikiire interneti jõudmisele iga majapidamiseni.

Osapooled deklareerivad, et kõik pooled on koalitsioonis võrdsed partnerid ning oluliste otsuste tegemisel lähtutakse osapoolte omavahelistest konsensuslikest kokkulepetest.

Osapooled lähtuvad omavahelises suhtluses üldtunnustatud poliitilise kultuuri põhimõtetest, kolmandate osapooltega ei peeta läbirääkimisi ilma koalitsiooni osapooli enne informeerimata.

Ametikohtade jaotamise üheselt mõistetavad põhimõtted või neid täitvate osapoolte esindajad volikogus, vallavalitsuses ning muudel valitavatel kohtadel, sealhulgas volikogu komisjonid, mida käesolev leping ei kajasta, lepitakse kokku käesoleva lepingu lisades.

Pooled lepivad kokku, et käesolevast lepingust tulenev tegevus kajastatakse ettepanekutena valla arengukava muutmise protsessis.

Käesolev leping sõlmitakse kahes eksemplaris. Esindajate allkirjad: Lauri Luur, Jana Malõh, Priit Ruut, Signe Rõngas, Raigo Paulberg, Erki Uudikas, Kristo Kaukver, Kandela Õun, Tõnu Sepik, Pille Viies, Karin Uibo, Jüri Puust, Kalev Kiisk, Riho Raiesmaa, Karet Akkaja, Ivika Uslov, Meelis Milistver, Karmo Haas, Mart Ruumet.

Käesolev kokkulepe on sõlmitud Sindis 11. novembril 2021 ja on siduv ka valimisliitude nimekirjas volikogusse saavate asendusliikmetele. Vajalik asendusliikmetele tutvustamine ja nende poolt lepingu allkirjastamine enne volikogu liikmeks kinnitamist.

Koalitsioonilepingu lisad

Koalitsioonilepingu lisa nr 1

Valitsuse liikmed ja nende vastutusvaldkonnad on jaotatud alljärgnevalt:

1) majandus – valimisliit Koduvald;

2) areng- ja planeerimine – valimisliit Terve Koduvald;

3) haridus, kultuur ja sotsiaalvaldkond – valimisliit Terve Koduvald.

Koalitsioonilepingu lisa nr 2

Volikogu juurde moodustatakse seitse alalist komisjoni ning komisjoni esimeeste kohad jaotatakse järgmiselt:

1) haridus- ja noorsookomisjon – valimisliit Terve Koduvald;

2) kultuurikomisjon – valimisliit Koduvald;

3) majanduskomisjon – valimisliit Terve Koduvald;

4) arengu- ja planeeringukomisjon – valimisliit Koduvald;

5) sotsiaalkomisjon – valimisliit Terve Koduvald;

6) keskkonnakomisjon – valimisliit Koduvald;

7) revisjonikomisjon – esimehe kohta pakume opositsioonierakondade esindajale.

Koalitsioonilepingu lisa nr 3

Vallavalitsuse liikmete töötasud ja volikogu liikmete hüvitiste suurused:

1) volikogu liikmete, komisjonide esimeeste ja liikmete hüvitised lepitakse kokku volikogus;

2) volikogu esimehe hüvitis on 1450 eurot;

3) volikogu aseesimehe hüvitis on 600 eurot;

4) majandusosakonna juhi ja abivallavanemate töötasu suurus on 2650 eurot;

5) vallavanema töötasu suurus on 3300 eurot;

6) ametnikele ja abivallavanematele valitsuse liikme töö eest eraldi tasu ei määrata;

7) mittepalgalise valitsusliikme hüvitise suurus on 900 eurot.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles