E, 30.01.2023

Eriolukorra juhi korraldus hoolekandeasutustes liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta

Jüri Ratas
, Eriolukorra juht
Eriolukorra juhi korraldus hoolekandeasutustes liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Eriolukorra juht peaminister Jüri Ratas allkirjastas korralduse, mis keelab üld- ja erihooldekodus olevatel isikutel kuni eriolukorra lõppemiseni lahkuda hoolekandeasutuse territooriumilt.
Eriolukorra juht peaminister Jüri Ratas allkirjastas korralduse, mis keelab üld- ja erihooldekodus olevatel isikutel kuni eriolukorra lõppemiseni lahkuda hoolekandeasutuse territooriumilt. Foto: Konstantin Sednev

Tulenevalt Eesti Vabariigi valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 “Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil” kehtestatud eriolukorrast eriolukorra juht otsustab hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel kehtestada isikutele liikumisvabaduse piirang ja viibimiskeeld inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, et tõkestada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikut, järgmiselt:

1. Üld- ja erihooldekodus (edaspidi hoolekandeasutus) viibivatel isikutel on kuni eriolukorra lõppemiseni keelatud lahkuda hoolekandeasutuse territooriumilt.

2. Punktis 1 nimetatud liikumisvabaduse piirang ja viibimiskeeld ei kehti:

1) isiku kohta, kellel ei ole COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse sümptomeid ja kes soovib minna oma elukohta, ilma et tal oleks võimalik kuni eriolukorra lõppemiseni hoolekandeasutusse naasta;

2) liikumispiiranguga hõlmatud ala töötajate ja omaniku või tema esindaja kohta;

3) ametiülesandeid täitvate isikute kohta.

3. Eriolukorra tööde juht koostöös hoolekandeasutusega võib kehtestada õueala, kus COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse sümptomiteta isikul on lubatud liikuda.

4. Hoolekandeasutuses viibivatel isikutel, kellel on diagnoositud COVID-19 haigust põhjustav koroonaviirus, on keelatud igasugune kokkupuude teiste isikutega, välja arvatud hoolekandeasutuse töötajate ja meditsiinitöötajatega. 

5. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel hoolekandeasutusel tagada punktides 13 sätestatud piirangute täitmine korralduses ettenähtud tingimuste kohaselt. 

6. Punktides 13 sätestatud meetmete üle teeb järelevalvet politsei- ja piirivalveamet.  

7. Korraldusega kehtestatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

8. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

9. Korraldus jõustub allakirjutamisel.

Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Eesti Vabariigi valitsuse veebilehel. Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot. Korraldust saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada, esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest. 

Jüri Ratas, eriolukorra juht

Märksõnad
Tagasi üles