E, 30.01.2023

Peaministri korraldus nr 32: "Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist"

Jüri Ratas
, peaminister
Peaministri korraldus nr 32: "Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist"
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments

Tulenevalt Eesti Vabariigi valitsuse 12. märtsi 2020 korraldusega nr 76 "Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil" kehtestatud eriolukorrast otsustab eriolukorra juht:

1. Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 3 alusel kehtestada liikumisvabaduse piirang 14 kalendripäevaks isikule, kellel lubatakse Eesti Vabariigi riigipiiril Eestisse siseneda. Isikul on Eestisse saabumisest 14 kalendripäeva jooksul keelatud lahkuda tervisedeklaratsioonis või tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis märgitud elukohast või püsivast viibimiskohast.

2. Elukohast või püsivast viibimiskohast võib lahkuda tervishoiutöötaja või politseiametniku korraldusel või isiku elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral.

3. Punktis 1 nimetatud piirang ei kehti järgmiste Eestisse siseneda lubatud ja haiguse tunnusteta isikute kohta:

1) Eestis asuvate välisriikide diplomaatiliste esinduste või konsulaarasutuste töötajad või nende perekonnaliikmed või rahvusvahelise sõjalise koostöö raames Eestisse saabuvad välismaalased;

2) isikud, kes on vahetult seotud kauba või tooraine transpordiga;

3) isikud, kes on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sh rahvusvahelist ühistranspordivahendit teenindav meeskonnaliige;

4) isikud, kes teenindavad reisigruppe ja kes on vahetult seotud reisijaveo teenuse osutamisega;

5) tervishoiutöötajad või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid osutavad isikud;

6) isikud, kellel on lubatud riigipiiri ületada eesmärgiga oma elukohariiki jõuda;

7) isikud, kellele Politsei- ja Piirivalveamet on andnud nende eritaotluse alusel loa Eestisse siseneda.

4. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel määrata eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamiseks Politsei- ja Piirivalveametile ülesanne tagada käesolevas korralduses sätestatud liikumispiirang vastavalt korralduses ettenähtud tingimustele.

5. Nimetatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

6. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

7. Korraldus jõustub 17. märtsil 2020. Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel. Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot. Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Jüri Ratas, eriolukorra juht

Märksõnad
Tagasi üles