L, 28.01.2023

Peaministri 17. aprilli 2020. a korralduse nr 64 “Eriolukorra juhi korraldus Tartus Raatuse 22 ühiselamus liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta” kehtetuks tunnistamine 

Jüri Ratas
, Eriolukorra juht
Peaministri 17. aprilli 2020. a korralduse nr 64 “Eriolukorra juhi korraldus Tartus Raatuse 22 ühiselamus liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta” kehtetuks tunnistamine 
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments

Hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel:

1. Tunnistada kehtetuks peaministri 17. aprilli 2020. a korraldus nr 64 “Eriolukorra juhi korraldus Tartus Raatuse 22 ühiselamus liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta”.

2. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

3. Korraldus jõustub allakirjutamisel.

Korraldust saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada, esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest. 

Jüri Ratas, eriolukorra juht

Märksõnad
Tagasi üles