Eksperdid arutavad omavalitsuste elektroonset töökorraldust

Pärnu linnavolikogu istung toimub kesklinna koolide võimlas.

FOTO: Urmas Luik

Eksperdikomisjon arutleb täna linnade ja valdade elektroonse töökorralduse, volikogu liikme mandaadi kasutamise piirangute, riigi ja omavalitsuste läbirääkimiste ning valla- ja linnasekretäri rolli üle. Nende kohta soovitakse teha riigihalduse ministrile ettepanekud, valmistamaks ette kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muudatusi.

Seoses pandeemia ja eriolukorraga on elektroonse töökorralduse probleem teravalt päevakorda tõusnud Pärnuski, eriti volikogu istungite puhul.

„Kuigi volikogude interneti vahendusel töötamise reguleerimise teema oli juba enne eriolukorda komisjoni päevakavas, siis nüüd on see muutunud veel aktuaalsemaks,“ selgitas riigihalduse minister Jaak Aab. „Seni on omavalitsuste töö regulatsioon selles valdkonnas olnud äärmiselt napp. Samal ajal ei keela kehtiv seadus omavalitsusel istungeid pidada elektroonilises töövormis. Koroonakriisi ajal on paljud omavalitsused saanud seda praktiseerida ja esile on tulnud täpsustamist vajavad aspektid.“

Samuti arutatakse, millist elektroonset töökorraldust saavad kasutada valla- või linnavalitsused ja missugused elektroonilised töökorralduse vormid on omavalitsuse otsuste tegemisel lubatavad ehk mis tingimustele peaks elektroonilised lahendused vastama. „Sealhulgas tuleb arvestada nõudega, et volikogu istung peab olema kõigile elanikele soovi korral jälgitav,“ selgitas Aab.

Kohtumisel on päevakorras veel riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi vastne otsus. Nimelt tunnistas kohus põhiseaduse vastaseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse sätte, mille järgi volikogu liige ei saa samal ajal töötada samas omavalitsuse ametiasutuses töölepingu alusel. Kohtulahendi järgi muutub see säte poole aasta pärast kehtetuks. Seetõttu tuleb seadust muuta nii, et kui volikogu liikme volitused on töölepingu alusel töötamise ajal peatatud, võib ta siiski otsustada volikogu volituste kestel, et asub volikogus oma mandaati kasutama. Kehtiva seaduse järgi peab otsustama kolme päeva jooksul volikogu liikme õiguste tekkimisest, kas asutakse volikogu liikmeks või loobutakse sellest. Seega lõpeb voliniku mandaat enne tähtaega ja ta ei saa hiljem seda taastada.

Eksperdikomisjon arutab, kuidas neid muudatusi sõnastada. Samuti seda, kas näiteks samamoodi omavalitsuse ametiasutuse töötajatega võiks peatada omavalitsuse hallatavate asutuste juhtide ja töötajate puhul nende volikogu liikme volitused. Arutelu järel esitab rahandusministeerium konkreetsed ettepanekud kaaluda riigikogu põhiseaduskomisjonile.

Ekspertidel on kavas nõu pidada sellegi üle, kuidas on seaduses piiritletud linnade, valdade ja riigi ülesanded; kuidas toimub nendega seonduvate kokkulepete läbirääkimine ja millistest põhimõtetest lähtutakse kohaliku omavalitsuse ülesannete muutmisel. Samuti arutatakse linna- ja vallasekretäri rolli üle.

Päevakorras on punktid, kuidas tõlgendada “omavalitsuse elaniku” mõistet ja omavalitsuse kohustust osutada teenuseid oma elanikele. Arutletakse, kas peaks muutma senist lähenemist, et teenuseid tuleb osutada ametlikult elanikuks registreerinutele või tasuks see põhimõte tänapäeva mobiilses maailmas üle vaadata.

Tagasi üles
Back